Investorteenindus

Eesti on olnud välisinvesteeringute jaoks atraktiivseks sihtriigiks juba üheksakümnendate aastate keskpaigast. Seejuures on Eesti üheks inimese kohta kõige rohkem otseseid välisinvesteeringuid saanud riigiks Põhja- ja Kesk-Euroopas. Eesti eelisteks on stabiilne majanduskeskkond, lihtne ja efektiivne ettevõtluskeskkond ning kindlasti ka soodne geograafiline asukoht. Enim välisinvesteeringuid on tulnud lähiriikidest. Kindlat juhtpositsiooni hoiavad Rootsi ja Soome, kelle osakaal on püsinud viimastel aastatel suhteliselt stabiilsena. Seejuures on pidevalt kasvanud nende riikide kapitaliga või kapitaliosalusega ettevõtete arv.

HEAK ülesandeks on

 • investeerimishuvi, -päringute ja -projektide genereerimine läbi kontaktide ja ürituste ning koostöövõrgustike ning nende menetlemine sh.
  • koostöös Harju- ja Raplamaa omavalitsustega korraldada neid piirkondi puudutavatele investeerimis- ja hanke päringutele vastamine ning olla omavalitsustele toeks nende menetlemisel;
  • muude huvi pakkuda võivate päringute võimalikele investeeringute huvilistele vahendamine MAK võrgustiku või EAS kaudu;
 • Harjumaa ja Raplamaa investorpäringute ja –projektide seisundi järelevalve ja probleemide lahendamise toetamine ning järelteenindus võimalikule investorile sobiliku lahenduse leidmiseks;
 • investoritele suunatud Harju- ja Raplamaa maakondlike info- ja turundusmaterjalide ettevalmistamine ja vahendamine;
 • investorite ning investeerimis- ja vahendusorganisatsioonide ning Harj- ning Raplamaa investeeringutest huvitatud ettevõtjate kontaktvõrgustike loomine;
 • koostöös omavalitsustega Harju- ja Raplamaa investeerimisvõimaluste andmebaaside kaasajastamise ja laiendamise korraldamine ning vastava info vahendamine HEAK partneritele (eelkõige EAS) ja võimalikele investoritele;
 • maakondade kohalike omavalitsuste  investorkontaktide võrgustiku haldamine, toetamine ja koolitamine, koostöö riigi vastavate institutsioonidega (eelkõige EAS’iga).
 • investeerimiskeskkonna ja -kliima parendamise ettepanekute väljatöötamine, koostöös partnerite (eelkõige EAS ja MAK võrgustikuga) vastavate arendusprojektide käivitamine ning nendes osalemine.

2016 investorteeninduse tegevuskavaga saab tutvuda siin.

Regionaalset investortegevust toetatakse EL Regionaalarengu Fondist