SA Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus
Sirge 2, Tallinn 10618
e-mail info@heak.ee
tel 656 6641, 656 6522
Vaata juhiseid

Projektid

Kutsekooli noorte kodanikuteadlikkuse suurendamine 2015

Projekti raames viis HEAK  läbi  Tallinna Polütehnikumi noortele õpireisi Narva, mille jooksul noored omandasid Osalusmetroo abil teadmised mitmekesistest võimalustest ühiskonna tegevustes osalemiseks. Kahepäevas õpireisi käigus toimusid töötoad teel Tallinnast Narva ja tagasi, külastati kodanikuühendusi, valdkonda koordineerivaid asutusi ning ettevõtteid. 

Projekti otsene sihtrühm oli Tallinna Polütehnikumi 45 noort, kellest 17 noort olid eestikeelsetest õppegruppidest ning 28 noort olid venekeelsetest õppegruppidest. Sihtrühma kuulusid ka Narva Kutseõppekeskuse õpilasesinduse 21 noort, kes osalesed ühisel seminaril Tallinna õppuritega. Õpireisil oli saatjateks ja tegevuste läbiviijateks 8 täiskasvanut, sh 6 Tallinna Polütehnikumist, projektijuht  Jevgenia Rõbakova Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskusest ning õppereisi sisu eest vastutav Lianne Teder.

Projekti kestus: 30.august – 15. detsember 2015.a. Projekti põhitegevus – õpireis Narva – toimus 17.-18.novembril.

Projekti toetas Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie inimesed.

Ühisnädal 2015

2015 aasta Ühisnädala jaoks filmiti Paides Arvamusfestivali ajal teletalgute raames saade "Ühisvõte".
 
Saade sai teoks mitmete organisatsioonide, vabatahtlike ja professionaalsete meediakirjutajate kaasabil. Vabatahtlikke juhendasid ning sisu ja tehnilise teostuse eest vastutasid Anu Välba (ERR) ja Mikk Rand (Kinobuss). 
 
„Ühisvõte“ on meelelahutuslik saade, mis räägib kodanikuühiskonnast. Teemadena tulevad vaatluse alla vabaühenduste omatulu teenimine, mõju ja vabatahtlik töö. Oma arvamusi ja kogemusi jagavad mittetulundusühingud Juula külaselts, Pane oma meeled proovile ja YFU Eesti. Kodanikuühiskonna üle mõtisklevad jurist ja poliitikaekspert Alari Rammo ja siseminister Hanno Pevkur. Viktoriinis osalevad ettevõtja Margit Härma ning saatejuht Urmas Vaino.
 
Saates astuvad muuhulgas üles Ilmar Raag, Marko Reikop, Jürgen Ligi, Aleksei Turovski, Juhan Kivirähk ning teised tuntud ja tegusad inimesed.
 
Esilinastus toimus kinos Artis 10.novembril 2015. Saadet ja saatelõike näidati Ühisnädala raames üle-eestilistel sündmustel (nt Ühisnädala avakonverents; Harjumaa Aasta Tegijajne). Saate esilinastused teles olid 26.novembril vene keeles ETV+ ja 28.novembril ETVs. 
 

MAKIS - kodanikuühenduste nõuandja veebi tõlkimine vene keelde 2014

Projekti raames luuakse ühine meediaväli kodanikuühiskonnas toimuvast venekeelsetele Eesti elanikele. Venekeelsete osalusjuhiste saamiseks tõlgitakse EASi hallatavas kodanikuühenduste portaalis MAKIS kajastatud tekste vene keelt kõnelevatele kodanikuühendustele eesti keelest  vene keelde. Tekstid avaldatakse loodavas venekeelses MAKISes 2014.a oktoobri lõpus ning alates novembrist 2014.a. toimuvad projekti turundustegevused.

Projekti tegevused viiakse läbi ajavahemikus 01.juuni – 31.detsember 2014.a. Projekti teostaja on Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse meeskond. Projekti on kaasatud tõlketeenuse osutaja. Projekt viiakse läbi koostöös EASiga.

Projektis ilmuvates materjalides kasutatakse viiteid rahastajale. Projekt on mittetulunduslik. 

Projekti rahastab Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed.


Ühisnädal 2014

Projekti käigus viiakse Ühisnädalal, 24.-30.novembril läbi mitmeid tegevusi, mis on keskendunud kodanikule ja tema rollile ühiskonnas. Projekti eesmärgiks on kodanikuühiskonna mitmekesisuse ja mõju näitamine ning Harjumaa elanike ergutamine kodanikualgatustele .

Harjumaa Ühisnädala sündmused korraldatakse koostöös partnerorganisatsioonidega (kuupäevad on orienteeruvad):

 •  Koostöös LEADERitega korraldab HEAK Harjumaa Tunnustusürituse 2014, kus tunnustatakse erinevatest sektoritest inimesi ja ühendusi ning pööratakse neile avalikkuse tähelepanu.
 •  MTÜ Motivators Team planeerib korraldada 2-päevase vene-eestikeelse konverentsi osaluse ning kaasamise teemadel, kuhu HEAK on kaasatud koostööpartnerina.
 • MISAlt on taotletud täiendavat rahastust noorte videoklippide projektile, mille peamise väljundina valmivad noorte poolt videolood kodanikuühiskonnas aktiivsetest inimestest, kajastades nende osalemise vorme, põhjuseid, motiive ning kogemusi.
 • HEAK korraldab Harjumaa Ühisnädala põhisündmusena kodanikeühendustele sotsiaalvõrgustikel põhineva turunduskoolituse, videoklippide valmistamise koolituse ning sotsiaalsetel teemadel valminud videoklippide esitluse koostöös kinoga Artis, kus  näitame kodanikualgatuse tähtsust ning mõju erinevatele eluvaldkondadele.

Ühisnädala raames kogume info toredatest kodanikualgatustest kogu maakonnas ning kutsume ühendusi oma tegevusi samale nädalale planeerima. Harjumaa Ühisnädala otseseks sihtrühmaks on Harju maakonna kodanikuühenduste esindajad ning tavaelanikud, kes tunnevad kodanikuühiskonna vastu huvi.

Projekti rahastab Kodanikuühiskonna Sihtkapital.


Noorte osaluslood Ühisnädalal 2014

Projekti eesmärk on kujundada noorte aktiivset hoiakut Eesti kodanikuna käitumisest ja kodanikuühiskonnas osalemisest. 

Projekti raames kaasatakse otsese sihtgrupina Tallinna ja Harjumaa gümnaasiumiealised 15 eesti ja 15 vene emakeelega noort, kes läbivad väljaõppe osalusest, kaasamisest, videolugude tegemisest ning turundamisest, lähtuvalt nende eelnevatest teadmistest, oskustest ja kogemustest. Noored saavad lisaks uutele oskustele ja teadmistele hea kogemuse erineva emakeelega omaealistega koostööst ning mõistavad osalemist laiemalt.

Projekti peamise väljundina valmivad noorte poolt videolood kodanikuühiskonnas aktiivsetest inimestest, kajastades nende osalemise vorme, põhjuseid ja motiive ning kogemusi. Samuti valmib õppevideo projektist. Videolood tehakse tasuta kättesaadavaks veebikeskkondades noortele, kodanikuühiskonna õpetajatele, kodanikuühendustele, laiemale avalikkusele.

Novembrikuu viimasel nädalal kodanikupäeva ümber toimuva Ühisnädala kommunikatsiooni raames levitatakse videolugusid, eesmärgiga tutvustada laiemalt avalikkusele kodanikuühenduste mitmekesisust, seal avanevaid võimalusi enesearenguks ja kogukonnas muutuste loomiseks, ärgitades inimesi aktiivsele osalemisele ühiskonnas.

Projekti rahastab Haridus- ja Teadusministeerium Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse "Meie Inimesed" kaudu.


Grundtvigi õpikoostöö projekt "People and places" 2013-2015

 Projekti eesmärgiks oli luua side erinevate põlvkondade vahel kasutades erinevaid kunstilisi suhtlusvahendeid. Kodanikuaktiivsuse ärgitamine, üheskoos õppimine, põlvkondadevahelise sidususe tõstmine ja kogemuste vahetamine olid antud projekti teemadeks. 
Noored ja eakamad näevad tihti paljusid asju erinevalt ning põlvkondadevahelise sidususe suurendamiseks kasutasime eeskätt mitteformaalse õppe meetodeid. Heade kogemuste ja teadmiste jagamiseks erinevate maade  esindajatega viisime läbi õppevisiite partnerriikidesse, mille käigus omandatud teadmisi jagasime kohalikele elanikele.
Projekti alguses viisime läbi uuringu põlvkondade omavahelise suhtluse ja kitsaskohtade teemal. Saadud tulemusi kasutasime õppevisiitide läbi viimisel ning kohalike tegevuste planeerimisel. Nooremad olid kaasatud õppijatena ning eakad mentoritena, kes said omavahel kogemusi jagada uudsel ja looval viisil. Oluliseks osaks oli oma kodukoha nägemine ja jäädvustamine läbi erinevate põlvkondade kunstinäituse, tantsu, laulu, käsitöö, toidu, luule ja muusika abil. Planeeritud eesmärkidele lisaks oli projekt ka väga edukas keeleõppe ja Euroopa kodanikuks olemise seisukohalt. Osalejad jagasid oma kogemusi kirjalikult ning inglise keeles ning ühe õppija sõnade kohaselt tundis ta projektis osaledes end esmakordselt eurooplasena. Eesti jaoks oli see oluline projekt, kuna avas paljude jaoks uue maailma ning kunsti rahvale lähemale toomise kõrval toimus ka aktiivne keelevahetus. Eesti, vene ja inglise keel oli paralleelselt kasutuses.
Projekti väärtuseks oli formaalse ja mitteformaalse täiskasvanu hariduse valdkonnas tegutsevate asutuste vahelise partnervõrgustiku loomine. Plaanis on mitmeid jätkutegevusi, mis aitab tagada teadmiste, oskuste ja parimate praktikate vahetuse ja säilimise.
Projekti partnerid:
 • Richter (Holland, koordinaator)
 • Kamira S.Coop (Hispaania)
 • ctp c/o sms tisia d'imera (Itaalia)
 • Asociatia Renasterea Botosaneana (Rumeenia)
 • Aktif Eğitimciler Derneği (Türgi)
 • UAB Vadybos ir psichologijos (VIP) institutas (Leedu)

Projekt viidi ellu Euroopa Komisjoni Elukestva õppe programmi ja Eesti Kultuurkapitali toel. Lisainfo projekti kodulehel ja Facebookis.


Jätkusuutliku ettevõtluse loomine Gruusias ja Eesti sotsiaalse ettevõtluse kogemuse jagamine 2013-2014

Projekti eesmärk on ettevõtluse arendamine, sh sotsiaalse ettevõtluse ja tööhõive suurendamine  Gruusias läbi inimeste ettevõtlikkuse ning ettevõtete jätkusuutlikkuse arendamise. Projekti käigus suurenevad ettevõtlikkus ja ettevõtlusalased teadmised, ettevõtjatele antakse võimalus luua uusi töökohti ja olla iseenda tööandjaks.

Projekti tegevustega vahendatakse Eesti kogemusi ettevõtlusest, korraldatakse ettevõtluskoolitusi naistele, noortele ja mittetulundusühendustele, samuti pakutakse Gruusia partneri poolt äriplaanide nõustamist, et suureneks alustavate ettevõtete arv, toetatakse äriideede elluviimist starditoetusega ja toetatakse jätkusuutlikke ettevõtteid kasvutoetusega.

Lisaks jagatakse Eesti kogemusi sotsiaalse ettevõtluse teemal õppereisi käigus Gruusiasse, kohtudes mittetulundusühingute esindajatega. Eestis sotsiaalse ettevõtlusega seotud ekspertide visiit Gruusiasse toimus 13.-17.aprillil 2014.a

Projekti rahastas Välisministeerium arengukoostöö programmi vahenditest.


Ühisnädal 2013

2013. aastal esimest korda toimunud Ühisnädala eesmärk oli professionaalse kolmanda sektori tutvustamine laiemale avalikkusele ning uute liikmete sellesse värbamine. Samuti soovisime kodanikuühiskonna tegevused nii maakondlikul kui ka riiklikul tasandil nähtavamaks muuta.

26.11-01.12 aset leidnud nädala jooksul toimusid üle Harjumaa MTÜde ja HEAKi korraldatud töötoad ja seminarid. Kokku osales neis ligikaudu 500 inimest. Nädala sündmuste kokkuvõtete ja muljetega saab tutvuda HEAKi veebilehel.

Konverentsi rahastas Kodanikuühiskonna Sihtkapital ja Siseministeerium Harju Maavalitsuse kaudu maakondlike arendustegevuste programmist.


Seltsimajade veebileht 2012-2013

Loodud ja arendatud on Harjumaa seltsimajade asukohtasid kajastav veebileht Harjumaa valdade kaupa.

Projekti eesmärk oli koondada Harjumaa seltsimajad (nii külaseltsid kui ka kultuurimajad), pakkudes neile turundust. Iga maja kohta on toodud seal pakutavad võimalused ja kontakt.

Loodud veebilehe kaudu on nii era- kui ka juriidilistel isikutel võimalik tutvuda seltsimajade pakutavate võimalustega ning võtta nendega ühendust, et ruume rentida.


Eesti sotsiaalse ettevõtluse kogemuse jagamine kodanikuühendustele ja ettevõtlusega alustamise toetamine Gruusias 2012-2013

Projekti eesmärk oli ettevõtluse arendamine, tööhõive suurendamine ja vaesuse vähendamine Gruusias läbi inimeste ettevõtlikkuse ja ettevõtluse ning ettevõtete jätkusuutlikkuse arendamise.

Projekti käigus väheneb vaesus läbi ettevõtlikkuse ja ettevõtlusalaste teadmiste suurendamise, andes alustavatele ettevõtjatele võimalus luua uusi töökohti ja olla iseenda tööandjaks. Projekti tegevustega vahendatakse Eesti kogemusi ettevõtlusest, korraldatakse ettevõtluskoolitusi naistele, noortele ja mittetulundusühendustele, samuti pakutakse Gruusia partneri poolt äriplaanide nõustamist, et suureneks alustavate ettevõtete arv ning toetatakse äriideede elluviimist starditoetusega.

Lisaks jagatakse Eesti kogemusi sotsiaalse ettevõtluse teemal õppereisi käigus Eestisse Gruusia mittetulundusühingute esindajatele. 23.-27.septembril 2014.a toimus Gruusia sotsiaalse ettevõtlusega alustavate noorte õppevisiit Eestisse

Projekti rahastas Välisministeerium arengukoostöö programmi raames.


Harjumaa kodanikuühenduste konverents 2012

Projekti käigus valmistati ette, viidi läbi ning hinnati kodanikuühenduste konverents ühenduste jätkusuutlikkuse teemal 22.novembril 2012.a Salme Kultuurikeskuses Tallinnas.

Kogu konverentsi korraldamise protsessi kaasati aktiivselt sihtrühma esindajad. Kodanikuühenduste konverents on kujunenud traditsiooniliseks sündmuseks, kus päeva jooksul tehakse ettekandeid 2012.aastal ühenduste jätkusuutlikkuse teemal, sidudes teoreetilise teadmine praktika ning kogemustega, kasutades kaasavaid meetodeid.

Projekti rahastasid Kodanikuühiskonna Sihtkapital ning Siseministeerium Harju Maavalitsuse kaudu maakondlike arendustegevuste programmist.


Kodanikuühenduste konverents 2011

17.novembril 2011 toimuva kodanikuühenduste konverentsi eesmärgiks oli saavutada, et Harju maakonna kodanikuühendused pööravad teadlikult ja igapäevaselt tähelepanu oma organisatsiooni kultuuri ja käitumise kujundamisele ning arendamisele. 

Konverentsiga soovisime panna ühendusi mõtlema oma organisatsiooni sisesuhete korraldamise olulisusele, praeguste ja tulevaste ühendusega seotud inimeste motivatsioonidele tegevuses kaasa lüüa, kultuuri ja käitumise kujundamise vajalikkusele, tulevase ajaloo süsteemsele kogumisele. Teadmus tekkis konverentsil peamiselt läbi omavahelise kogemuste jagamise, nii eesti- kui venekeelsete ühenduste osalusel. Ühendused olid kaasatud ka konverentsi korraldusse.

Projekti rahastasid Kodanikuühiskonna Sihtkapital ning Siseministeerium Harju Maavalitsuse kaudu maakondlike arendustegevuste programmist.


Kolmandate riikide kodanike kaasamise projekt 2011

Projekti rahastas Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fondi vahenditest.


Harju maakonna esimene kodanikuühenduste konverents 2010

9.novembril 2010.a toimus esimene Harju maakonna kodanikuühenduste konverents Tallinnas.

Projekti rahastasid Kodanikuühiskonna Sihtkapital ning Siseministeerium Harju Maavalitsuse kaudu maakondlike arendustegevuste programmist.


Arengukavade koostamine 2009-2010

EELK Diakoonia strateegia koostamine 2010.

HEAK aitas koostada Balti Kriminaalpreventsiooni ja Sotsiaalse Rehabilitatsiooni Instituudile arengukava aastateks 2010-2013.

HEAK aitas Kaitseliidul hinnata üle-Eesti asuvate objektide võimalusi mittemilitaarse tegevuse arendamiseks ja avalikuks kasutamiseks.


Kodanikuühenduste hetkeseis ja arenguplaanid Harjumaal 2009

2009.a aprillis-mais viisime läbi uuringu, mille eesmärk oli selgitada, millises olukorras on Harjumaal tegutsevad kodanikuühendused täna ning millised on nende vajadused organisatsiooni arendamisel. Uuring võimaldas piirkonna ühendusi paremini tundma õppida, pakkumaks neile maksimaalset tuge ning vajadustele vastavaid koolitusi ja nõustamist erinevate tugisüsteemide poolt (Kodukant Harjumaa, Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus jt).

Uuringu käigus viidi läbi 8 intervjuud, milles osales 32 organisatsiooni esindajat üle Harjumaa. Lisaks läbi viidud suulistele grupiintervjuudele koguti täiendavalt taustainfot ka kirjalikult e-maili teel.

Projekt sündis Kodukant Harjumaa ja Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse koostöös, Kohaliku Omaalgatuse Programmi finantsilisel toel. Uuringu aruanne on avalikult kättesaadav kõigile huvilistele. 


Harjumaa mittetulundusühenduste ja kohalike omavalitsuste koostöö tugevdamine avalike teenuste osutamisel 2008-2009

Koostöös Harjumaa Omavalitsuste Liiduga oli projekti üldeesmärk Harjumaa kohalike omavalitsuste ja mittetulundusühenduste koostöö tugevdamine avalike teenuste osutamisel.

Projekti otsesed eesmärgid olid:

 1. omavalitsuste vahelise koostöö süvendamine ühiste teenuste väljaarendamiseks,
 2. mittetulundusühenduste valmisoleku ja suutlikkuse tõstmine ning oskuspotentsiaali parem kasutamine avalike teenuste osutamisel.

Projekti tulemusena valmis 2009.a oktoobri lõpuks trükis pealkirjaga "Kohalike omavalitsuste ja mittetulundusühenduste koostöö tugevdamine avalike teenuste osutamisel". 

Projekti rahastati Norra-EMP regionaalprogrammist.


Lääne-Harju mittetulundusühingute ja sihtasutuste andmebaas 2008

2008.a teisel poolel viisid HEAK ning Kodukant Harjumaa läbi Lääne-Harju ühenduste kaardistamisuuringu (registriseis 31.07.2008). Andmebaasis kajastuvad nende ühenduste andmed, kes telefonitsi, e-maili või posti teel kätte saadi.

Tabelis ei kajastu ühistute andmed ja nende andmed, kes palusid andmeid mitte avaldada. Küll aga jäeti nimedena sisse kõik teised MTÜd/SAd, kes registris kirjas, kuid kellega ei õnnestunud kontakti saada. Tegemist on tõepoolest algbaasiga, mille korralikul kokkupanemisel loodeti kõigi ühenduste abile. 

Projekti toetas Kohaliku Omaalgatuse Programm.