Algas piirkonnaülese koostöövõrgustiku kontseptsiooni koostamine

Sihtkohtade arenduse koostööprojekti „Harju-, Rapla-, Läänemaa ja Tallinna linna piirkonna turismiarendus“ raames alustas SA Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus (HEAK) koostööd hankepartner Civitta Eesti AS-ga. Eesmärk on välja selgitada eeldused piirkondliku DMO (destination management organisation) või DMOde loomiseks ning koostada koostöövõrgustiku kontseptsioon. Erinevate olulisemate sihtgruppide kaasamiseks viiakse läbi fookusgrupiintervjuud, tööseminarid ja online küsitlus. Sisendi põhiselt sõnastatakse visioon, üldised strateegilised põhimõtted ja tuuakse esile peamised pakutavad teenused. Koostöövõrgustiku kontseptsioon valmib selle aasta lõpuks.

Eesti turismistrateegia 2022–2025 üheks tegevussuunaks on sihtkoha arendus, mis tähendab, et Eesti turismisihtkohtade arendusorganisatsioonid on strateegiliselt juhitud ning toimub sisuline koostöö Eesti turismisektori osapoolt vahel. EASi ja KredExi ühendasutuse turismiarenduskeskuse hinnangul on optimaalne sihtkoha arendusorganisatsioonide ehk DMOde arv Eestis viis kuni kaheksa, kuid arvust tähtsam on võimekus, st raha, inimesed ja kompetentsid. Piirkondadelt oodatakse terviklikke ärilahendusi, senisest tõhusamat avaliku ja erasektori vahelist koostööd ja rahalist panustamist sihtkohtades. DMO ülesanne on eelkõige mõjutada turismisektorit kokku leppima, millistele strateegilistele tegevustele sihtkohas keskenduda.

 Sihtkohtade arenduse koostööprojekti „Harju-, Rapla-, Läänemaa ja Tallinna linna turismiarendus“ juhtpartner on Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus, koostööpartnerid on Tallinna Strateegiakeskuse turismiosakond, Harjumaa Omavalitsuste Liit, Raplamaa Omavalitsuste Liit, Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus (Sihtasutus RAEK) ja SA Läänemaa. Koostööprojekti tegevusi rahastatakse läbi Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.


Lisainfo:

Karmen Paju

Harju-, Rapla-, Läänemaa ja Tallinna linna
sihtkohtade koostööprojekti juht

Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus
Sirge 2, 10618 Tallinn
Tel +372 506 3770
www.heak.ee