EESMÄRK: Alustava ettevõtja baaskoolitus annab vajalikud alusteadmised potentsiaalsetele ja alustavatele ettevõtjatele ning loob teadmised ja oskused ettevõtte asutamiseks. Koolituse lõpuks valmib igal osalejal äriplaan, mis on aluseks ettevõtjana tegutsemisel.

SIHTGRUPP: Ettevõtlusest huvitatud isikud, kellel puuduvad ettevõtluseks vajalikud teadmised või soovivad neid täiendada. Oodatud on osalejad, kellel ettevõte on loomata või ettevõte on arengu algfaasis.

Osalemise eelduseks on äriidee olemasolu. Veebipõhises õppes arvuti ja interneti kasutamise baasteadmised ja –oskused.

OSALEMINE: Sooviavalduse põhjal, osalejate arv koolitusgrupis on piiratud

TOIMUMISE KOHT: Koolitus toimub Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse (HEAK) veebikeskkonnas Zoom.

OSALUSTASU: 80€

KOOLITUSE ÜLESEHITUS

Koolitus on kombineeritud kontaktõppel toimuvatest (praktilistest) koolituspäevadest ning (teoreetilistest) videoloengutest.

Koolituse maht kokku on 115 õppetundi, millest kontaktõppe tunde on 65 ning videomaterjalide vaatamiseks ja iseseisvaks tööks on planeeritud 50 akadeemilist tundi.

Iga osaleja saab koolituse ajaks endale Harju Ettevõtlus- ja Arendusekeskuse ettevõtluskonsultantide seast mentori, kellega oma äriidee veelgi täpsemalt läbi arutada ning kellele esitatakse koolituseprogrammi lõpus oma äriplaan. Lisaks veebipõhisele koolitusele toimub koolitusel ka 3 saalikoolituse pealelõunat, kus koolituse käigus tekkinud küsimustele koos vastuseid leitakse ja äriplaani kirjutatakse.

Koolitus on üles ehitatud alljärgnevate moodulite kaupa:

I moodul: Strateegiline planeerimine väikeettevõttes (2 päeva)

 • Missioon, visioon ja eesmärgid
 • Äriidee
 • Ärimudel
 • Ärimudeli ja äriplaani seosed
 • Ärimudeli arendus
 • Ettevõtluskeskkonna analüüs
 • SWOT
 • Riskianalüüs
 • Ettevõtte asutamine
 • Ettevõtte finantseerimine

Õppe maht: 16 õppetundi (kontaktõpe) ning 10 õppetundi (iseseisev töö).

II moodul: Turundus ja müük (2 päeva)

 • Turundustööriistad ja -valikud
 • Bränd ja kaubamärk
 • Turunduskommunikatsioon
 • Turundusplaani koostamine. Hinnastrateegia
 • Müügimudeli valik sõltuvalt ärimudelist
 • Müügipsühholoogia ja -argumendid
 • Müügiprotsess
 • Liftikõne
 • Müügiplaani koostamine

Õppe maht: 16 õppetundi (kontaktõpe) ning 10 õppetundi (iseseisev töö).

III moodul: Finantsjuhtimine ja -planeerimine (2 päeva)

 • Bilanss ja kasumiaruanne
 • Raamatupidamise nõuded
 • Ettevõtlusega seotud maksud
 • Eelarve koostamine. Tasuvusanalüüs
 • Omahinna arvutus
 • Finantsprognooside koostamine

Õppe maht: 16 õppetundi (kontaktõpe) ning 10 õppetundi (iseseisev töö).

IV moodul: Enese- ja meeskonna juhtimine (1 päev)

 • Ajajuhtimine, efektiivsuse tõstmise põhimõtted ja töövahendid
 • Meeskonna moodustamine ja juhtimine
 • Ettevõtte kui süsteemi loomine

Õppe maht: 8 õppetundi (kontaktõpe) ning 5 õppetundi (Iseseisev töö)

Äriplaanide kaitsmine (1 päev)

 • Kogemuslugu ettevõtjalt
 • Äriplaanide esitlus ja tagasiside

Õppe maht: 9 õppetundi (kontaktõpe) ning 15 õppetundi (iseseisev töö).

MEETODID

Koolitus on ülesehitatud praktilistel ülesannetel ja need toimuvad aktiivõppe meetodil, sisaldades arutelusid, rühmatöid ja kogemuste vahetamist.

ÕPIVÄLJUNDID

Alustava ettevõtja baaskoolituse käigus kaardistatakse kõikide osalejate ärimudel, valmib äriplaan ja tegevuskava, mis on heaks abivahendiks ettevõtte asutamisel ja arendamisel. Osalejad saavad esmase teadmise tööriistadest, mida kasutada ettevõtluse alustamisel ning soovitused koolitajatelt enda äriidee arendamist puudutavates küsimustes.

Koolitusel osalenu:

 • Oskab sõnastada teenuse/toote väärtuspakkumist ning kirjeldada sihtrühma, kellele toode/teenus on mõeldud, koostab äriideega seotud ärimudeli vastavalt Osterwalderi poolt loodud mudelile ning loob seoseid ärimudeli eri osade vahel
 • Analüüsib turgu ja konkurente ning oma äriidee võimalusi, koostab turundusstrateegia ja taktikalise turundusplaani, tunneb müügipsühholoogiat ja müügiprotsessi ning koostab müügiplaani
 • Teab raamatupidamise põhimõisteid, oskab arvutada toote/teenuse omahinda ja tasuvus­punkti ning tunneb ettevõtte tulude-kulude arvestust ja suudab neid planeerida
 • Mõistab ettevõtte, kui terviku toimimist, teab iseenda juhtimise põhimõtteid, oskab mees­konda moodustada ning juhtida
 • Hindab oma äriidee teostatavust ja tasuvust, koostab äriplaani arvestades äriplaani struk­tuuri, äriseadustiku ja ettevõtluskeskkonna õigusaktidele ning on valmis alustama ette­võtjana, et oma äriplaan ellu viia

KVALITEEDIHINDAMINE

Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse “Alustava ettevõtja baaskoolitus” on läbinud Eesti Hariduse Kvaliteediagentuuri (HAKA) lävendipõhise hindamise 2022. aasta sügisel.

KOOLITUSE TOIMUMISE KUUPÄEVAD

Harjumaal toimuvad eestikeelsed koolitused alljärgneval ajavahemikul:

 • 06.09.2023 – 01.11.2023 (kolmapäev), veebikeskkonna koolitus, koolitusele registreerimine on lõppenud
 • 10.10.2023 – 12.12.2023 (teisipäev), veebikeskkonna koolitus, koolitusele registreerimine on lõppenud

Esimene koolitusprogramm toimub alljärgnevatel kuupäevadel – 06.09.2023, 13.09.2023, 20.09.2023, 27.09.2023, 04.10.2023, 09.10.2023 (nb! esmaspäev), 18.10.2023 ja 01.11.2023.

Teise koolitusprogrammi kuupäevad on alljärgnevad – 10.10.2023, 17.10.2023, 31.10.2023, 06.11.2023 (nb! esmaspäev), 14.11.2023, 21.11.2023, 05.12.2023 ja 12.12.2023.

Koolitus ei toimu koolivaheaegadel (I vaheaeg 23. oktoober 2023. a kuni 29. oktoober 2023. a).

VENE ÕPPEKEELEGA KOOLITUSED

Lisainformatsioon vene õppekeelega koolituste kohta leiad SIIN 

KOOLITUSGRUPID

Koolitusel osalejad valitakse välja ankeedil esitatud andmete alusel. Koolitusgruppi suurus on maksimaalselt 24 osalejat. Grupp pannakse kokku, kui osalejaid on vähemalt 16. Osaleja valik tehakse kollegiaalselt esitatud andmete alusel. Osalejate valik tehakse koheselt peale registreerimise lõppemist ning edastatakse osalejatele esimesel võimalusel.

KOOLITAJAD

Koolitajad on oma valdkonna professionaalid, omades kõrgemat erialast haridust või pikaaegset kogemust koolitatavas valdkonnas. Enamus koolitajaid on Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuses töötavad ettevõtluskonsultandid.

Priit Kuuskme, HEAK ettevõtluskonsultant, ettevõtja

Tallinna Tehnikaülikooli ehitusteaduskonna magister, Tartu Ülikooli majandusteaduskonna magister. Rahvusvahelise coachingu föderatsiooni (International Coaching Federation, ICF) poolt sertifitseeritud professionaalne coach (individual and group coaching). Priidul on täiskasvanute koolitamise kogemust 1998. aastast, kui Seesam Kindlustuses asutas ta ettevõtte sisese koolitusosakonna töötajate arendamiseks olles ise ka üks programmis osalenud sisekoolitajatest, samuti on ta koolitanud Audentese Erakoolis ja Tallinna Majanduskoolis. Priit on Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsiooni Andras Harjumaa 2020. aasta koolitaja. Koolitab programmis: Strateegiline planeerimine väikeettevõttes (moodul I), turundus (moodul II) ning enese- ja meeskonna juhtimine (moodul IV).

Eduard Laur, HEAK ettevõtluskonsultant, ettevõtja

Tallinna Tehnikaülikool automaatikateaduskonna magister. Suurema osa oma tööalasest karjäärist on ta töötanud müügi valdkonnas. Ta on töötanud suurtes rahvusvahelistes ettevõtetes, kelle klientideks olnud nii Skandinaaviamaade, Euroopa kui ka Aafrika ettevõtted. Eduard on läbinud Achieve Global koolitused nii aktiivse müügi kui ka müügijuhtimise erialal. Koolitab programmis: Müük (moodul II).

Märt Murd, ettevõtja

Tartu Ülikooli majandusteaduskonna magister. Vanemraamatupidaja, tase 6 kutsetunnistus ja täiskasvanute koolitaja, tase 5 kutsetunnistus. Koolitanud alates 2018. aastast Tallinna Majanduskoolis (majandusmatemaatika, eelarvestamine) ning 2019. aastast Täiskasvanute Koolituskeskuses (raamatupidaja kutsetasemete 5. ja 6. ettevalmistuskursused). Koolitab programmis: Finantsjuhtimine ja -planeerimine (moodul III).

Katrin Tammepõld, HEAK ettevõtluskonsultant, ettevõtja

Tallinna Majanduskooli ettevõtluse ja ärijuhtimise bakalaureus. Täiendkoolitusena Tallinna Tehnikaülikool raamatupidaja ja finantsist ning pearaamatupidaja ja finantsjuhi täiendkoolitus. Koolitab programmis: Finantsjuhtimine ja -planeerimine (moodul III).

KOOLITUSE MAKSUMUS

Koolituse maksumus on 80 eurot.

Koolituse omaosalist kogume Fienta kaudu, mille kohta edastame Sulle makselingi. Ootame omaosaluse tasumist hiljemalt 3 päeva enne koolituse algust.

Omaosalus kuulub tasumisele ühes osas enne koolitust. Omaosalus ei kuulu tasaarveldamisele, kui osaleja ei saa sõltumata põhjusest mõnel koolituspäeval osaleda või osaleja katkestab õpingud.

ALUSTAVA ETTEVÕTJA BAASKOOLITUSED ÜLE EESTI

Koolitused toimuvad 15 maakonnas ning Harjumaal ja Ida-Virumaal on võimalik osaleda nii eesti kui ka vene keeles.

https://www.arenduskeskused.ee/alustava-ettevotja-baaskoolitus-2022-kalender/

Baaskoolituse korraldamist toetab Euroopa Regionaalarengu Fond.

LÕPETAMISE TINGIMUSED JA VÄLJASTATAVAD DOKUMENDID

Õppe lõpetamise tingimuseks on osalemine 80% kontaktõppe tundidest ning äriplaani koostamine vastavalt alljärgnevatele tingimustele:

 • Äriplaan on koostatud lähtuvalt etteantud äriplaani vormist ja teemade nõuetest
 • Esitatud on kõik äriplaani peatükid
 • Äriplaani jutustav osa läheb kokku finantsprognoosidega
 • Finantsprognoosid on korrektselt koostatud

Koolituse läbimisel ning äriplaani korrektsel esitamisel väljastatakse osalejatele tunnistus vastavalt täiendkoolituse standardis sätestatud nõuetele.

ÕPPEKAVA

Alustava ettevõtja baaskoolituse õppekavaga saad tutvuda SIIN.

KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED (KKK)

 • Mille alusel tehakse osalejate valik?

Osalejate valik tehakse registreerimisel esitatud andmete alusel. Üldjuhul on osalejaid olnud rohkem, kui koolitusruumis kohti. Palun mõtle ning kirjelda pikemalt kui paari sõnaga enda äriideed ning seda, miks just Sina peaksid koolitusele saama.

 • Kas koolitus täidab Eesti Töötukassa „Ettevõtluse alustamise toetuse“ koolituse nõuded?

Jah, „Alustava ettevõtja baaskoolitus“ täidab Töötukassa ettevõtluskoolituse nõuded.

 • Kas Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus (HEAK) on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner?

Jah, Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus on Töötukassa koolituskaardi partner.

Koolitus läbis edukalt 2022. aasta sügisel Eesti Hariduse Kvaliteediagentuuri (HAKA) poolt korraldatud juhtimise ja halduse õppekavarühma kvaliteedihindamise.

 • Mis kell koolitus algab?

Koolitus algab igal päeval kell 9:00 ning lõpeb orienteeruvalt 16:30.

TAGASISIDE VAREM KOOLITUSEL OSALENUTELT

 • See koolitus õpetab Sulle, kuidas sõnastada oma äri ideed ning aitab välja juurida nõrkusi, millele varem poleks osanud mõeldagi. Avardab mõtlemist ning arendab enesekindlust ja enese usku. Soovitan soojalt kõigile, kellel on plaanis oma ettevõte rajada ja mingit toodet või teenust turul pakkuma. Idee ilma plaanita ei ole väga palju väärt, planeerides hoiad kokku raha ja aega, mis mõlemad on alustavale ettevõtjale kulla hinnaga
 • Sain vastused oma küsimustele ning vajaliku lükke järgmise sammu tegemiseks. Tulin umbkaudse ideega, kuid lahkusin uute teadmiste ning lahtiseletatud äriideega
 • Väga süsteemselt läbimõeldud, et kõik tahud saaksid praktiliselt läbi mõeldud
 • Minule, kogemusteta alustajana, andis koolitus väga korraliku vaate ettevõtlusega alustamisest ja edasiliikumisest. Saan nüüd palju paremini aru kuidas edasi
 • Eraettevõtlusest varem mitte midagi teadjale andis koolitus kuhjaga julgust ja teadmisi, kuidas ettevõtluses edasi liikuda, kuidas kogu see kaadervärk üleüldse toimib
 • Kõik, mida antud koolitusel käsitletakse on puhas kuld ja tohutu baas ettevõtlusega alustamiseks ning iseenda tegevuses korra loomisel ja fookuse seadmisel
 • Soovitan koolitust kahel käel. Kõik vajaliku alustamiseks saab siit koolituselt kätte, edasi on kõik juba enda kätes
 • Sain juurde palju spetsiifilisi teadmisi ja kindlasti julgust
 • Koolitus täitis täiesti minu ootused – teha endale selgeks, kuidas minu ebaselgest töökoha soovist jõuda konkreetsete sammudeni endale uue töökoha loomisel
 • Sain hästi palju kasuliku informatsiooni. Ootused on kindlasti täidetud. Olen õnnelik et sain oigel ajal teada sellest kursusest
 • Koolitus andis väga palju uusi teadmisi, motivatsiooni jm. Kindlasti soovitaksin seda igale algajale ettevõtjale. Kuigi koolituse jooksul tekkis arusaam, et ettevõtlusega tegelemine on keerulisem kui algselt arvasin, sain samas palju “tööriistu” ja mõtteid, kuidas selle kõigega hakkama saada
 • See koolitus avardas “silmavaadet” ja pani laiemalt mõtlema
 • Koolituse jooksul sai väga hea tervikpildi ettevõtlust puudutavatest teemadest, koolitus sundis iseenda tegevust põhjalikumalt hindama. Kasulikuks pean ka kontaktide ja koolitusmaterjalide jagamist
 • See toob oma mugavustsoonist välja, annab uusi teadmisi ja kogemusi. Olles üksi, võid jääda oma oravarattasse kinni ühtede ja samade mõtetega, kuid suheldes teiste omasugustega (alustajatega), annab see julgust ja uusi teadmisi juurde
 • Hindan koolitust väga kõrgelt. Koolitus aitas meelde tuletada kõrgkoolis õpitut ja pakkus uusi teadmisi ja lahedaid ideid. Koolitajad olid professionaalid ja oma ala spetsialistid. Näited elust enesest olid väga praktilised. Äriplaani koostamise oskus tuleb tulevikus kindlasti kasuks
 • Kursus oli palju keerulisem, komplekssem ja seega õnneks ka huvitavam kui ootasin. Minu jaoks on ettevõtjate “köögipool” väga huvitav, nad on väga põnevad isiksused, kes proovivad enda elu ise juhtida. See kehtib ka kõikidele meie mentoritele ja õpetajatele. Vinge oli! Minu jaoks isiklikult muutus just edu tähendus: see pole see, mida teised minust arvavad, vaid et ma proovisin. See fakt ise ongi edu
 • Täiesti suurepärane koolitus! Kõik koolitajad olid äärmiselt asjalikud ja jagatakse päriselt infot ning küsimustele vastatakse sisukalt, mitte ei keerutata ja püüta “ärisaladusi” endale hoida nagu väga paljudel teistel koolitustel, millega olen varasemalt kokku puutunud
 • Väga sisuline, motiveeriv ja innustav koolitus ning keskkond. Kaasa saab suurepärase tööriista kasti. Väga soovitan seda koolitust kõigile ettevõtlusega alustamist plaanijatele
 • Nii põnev, sisukas ja sain oma äriplaani kaitstud! Mõtted on tuleviku osas selgemad. Sain teha äriplaani ja finantsprognoose step by step, koolitused ja seal käsitletavad erinevad teemad aitasid. Koolitajad olid imelised ja koolituse praktilisema hoidmine on parim variant
 • Minu jaoks oli see koolitus väga väga kasulik. Mu äriplaan oli ainult väike unistus mu peas enne koolitust, aga nüüd on mul selge siht silme ees ja konkreetsed sammud, mis ma astuma pean. Koolitus ületas mu ootused igas mõttes. Olen saanud nii palju uusi teadmisi, mõtteid ja inspiratsiooni, et seda peaks küll jaguma pikaks ajaks
 • Koolitus on ideaalne ettevõtlusega alustamisel ideest teostuseni jõudmiseks. Saab hea ülevaate baasteadmistest nt nii finants-, turundus-, juhtimisalastest oskustest. Samuti toob koolitus esile, kus endal jääb nö infost/ pealehakkamisest puudu ja mida oleks vaja veel täiendada ja juurde õppida.
 • Väga asjalik ja sisutihe koolitus. Andis hea ülevaate väga paljudes aspektidest ettevõtluses ja praktilised teadmised ja oskused, kuidas edasi minna. Ei oskaks ettevõtluskoolituselt midagi enamat oodata. Lisaks sai kursusega oma ideed mentori abiga palju selgemaks mõeldud.
 • Minule oli see koolitus suureks abiks edasiliikumisel. Ise ma ilmselt ei oleks selle ajaga nii palju ära teinud, kui nüüd õnnestus. Andis julgust edasi tegutseda!
 • Programm oli suurepäraselt üles ehitatud. Kõik teemad kaasahaaravad, mentorite lugu huvitav ja töövihik ning grupi arutelud toetasid üldist õppefooni. See on esimene koolitus, kus ei tule und peale, ja koolitustel olen ma käinud palju!
 • Väga asjalik koolitus! Kõik vajalikud teemad sai läbi võetud ja kogu koolituse ülesehitus oli väga loogiline ja mõistlik.
 • Väga sisukas koolitus, sain palju uusi teadmisi ja mõtteid. Minu jaoks andis koolitus tuleviku osas selgemad arusaamad millele keskenduda äri alustamisel. Meeldis, et sain koostada finantsprognoose, mis olid põhjalikud, andsid reaalse ülevaate ja tõid välja kitsaskohad.
 • Priidu ettekanded ja koolituse ülesehitus oli suurepärane ja motiveeriv. Koolitusele oli alati õhin ja rõõm tulla. Classroomi pandud videod ja töövihikud on olnud hea materjal, millele toetuda. Tänud ka kõigile teistele lektoritele, kes koolituse jooksul videos või zoomis läbi käisid. Aitäh-aitäh-aitäh!

LISAINFORMATSIOON

Isikuandmete töötlemise põhimõtetega palun tutvu SIIN. Õppekorralduse alustega on võimalik tutvuda SIIN ning koolituse kvaliteedi tagamise alused on kirjeldatud SIIN.

Kui Sul on koolituse kohta midagi täiendavalt uurida, palun kirjuta või helista julgesti.

Alustava ettevõtja baaskoolitused toimuvad kõigis 15 maakonnas, tutvu üle-eestilise alustava ettevõtja baaskoolituse kalendriga siin.

Baaskoolituse korraldamist toetab Euroopa Regionaalarengu Fond.

Priit Kuuskme
Ettevõtluskonsultant
Mob: +372 512 3215
Email: priit[ät]heak.ee