Diagnostika eesmärk on saada realistlik pilt ettevõtte tegelikus olukorrast. Diagnostika tulemusel annab konsultant soovituse kuidas edasi liikuda. Võimalikud on kaks varianti:

  • Ettepanek ettevõte päästa.
  • Ettepanek ettevõte likvideerida
     *Ettevõtja ja konsultandi ühise otsuse puhul ettevõte päästa, sõlmitakse nõustamiskokkulepe.

PS! HEAK ei tegele konkreetse kliendiga kui raskused on tekitatud tahtlikust tegevusest.

Diagnostika protsess

Esimesel kohtumisel vestlevad konsultant ja ettevõtte juht või omanik, ettevõtte olukorrast, mis viis ettevõtte käesolevasse kriitilisisse situatsiooni. Ettevõtte esindaja annab oma selgitused, mis olid kriisi jõudmise põhjused. Konsultant kontrollib saadud informatsiooni ja selle vastavust tegelikkusele avalikest allikatest, sh. maksuameti, ettevõtteregistri ja krediidiinfo andmebaasidest. Kui ettevõte või ettevõtja tegevuses ei tuvastata pahatahtlikku käitumist, sõlmitakse konsultandi ja ettevõtja vahel konfidentsiaalsus leping, et konsultant saaks jätkata detailse analüüsi läbiviimist.

Hetkeolukorra analüüs

Hetkeolukorra analüüs sisaldab ettevõtte finantsolukorra analüüsi, sealhulgas:

  • Ettevõtte lühi- ja pikaajaliste kohustuste täielikku ülevaadet, hinnangut võimalikele tulevaste kohustuste tekkimisele, näiteks tarnelepingute hilinemisest tekkida võivaid trahve jms
  • Ülevaadet klientide kohustustest ettevõtte ees ning hinnangut kohustuste laekumise tõenäosusele
  • Järgnevate kuude rahavoo prognoosi

Ettevõtja roll on jagada konsultandiga kõiki ettevõtte finantsseisu puudutavaid andmeid ning edastada tõest informatsiooni. Juhul kui ettevõtja varjab või moonutab tahtlikult edastatavat informatsiooni, loetakse koostöö ettevõtja ja konsultandi vahel lõppenuks. Konsultandi töö tõhustamiseks ootame ettevõtjalt konsultandile liigipääsu andmist viimaste perioodide raamatupidamise informatsioonile ja teostatud maksetele.

Pane tähele! Konsultant ei saa võtta kohustust ettevõtte raamatupidamise korrastamise ega teostamise eest. Kui ettevõtte raamatupidamine ei ole korras, võib konsultant soovitada raamatupidamise teenuse pakkujat. Teenuse eest tasumine jääb ettevõtja kanda.

Hetkeolukorra analüüsi lõpus on otsustuskoht, kus konsultant teeb ettepaneku kas ettevõtte päästmise plaaniga edasi minna või ettevõte likvideerida. Selle otsuse aluseks on ettevõtte võlgade ja rahavoogude seis, klientidelt ja võlgnikelt tõenäoliselt laekuvate maksete suurus. Samuti hinnang, kas ja millises mahus on võimalik jätkata ettevõttes majandustegevust ning kui tõenäoline on jõuda võlausaldajatega kokkuleppele võlgnevuste ajatamise osas.

Ettevõtte juhtkonna võimekuse hindamine

Vastutus ettevõtet kriisist välja tuua lausub ettevõtte omanikel ja juhtkonnal. Konsultant ja mentorid saavad ettevõtjat selles protsessis ainult aidata. Isegi tavaolukorras ettevõtte juhtimine nõuab juhtkonnalt 100% pühendumist ja meelekindlust, rääkimata kriisis ettevõtte juhtimisest, kus pinged on kordades suuremad. Kui ettevõtte omanikud ja juhid on nõustamisele tuleku hetkeks juba moraalselt ja füüsiliselt läbi põlenud või kaotanud motivatsiooni ettevõte päästa, teeb konsultant ettepaneku ettevõte likvideerida.

Koostöökokkuleppe sõlmimine.

Koostöökokkulepe on raamistik, kuidas näeb välja koostöö ettevõtte kriisist välja toomise protsessis. Ettevõtjale jääb vastutus otsuste tegemisel ja vabadus igal ajahetkel koostööst loobuda, ilma ühtegi põhjendust toomata. Ettevõtjal on õigus pöörduda kolmandate isikute poole, et küsida nõu kui konsultandi või mentori pakutud ideed ei süsti talle enesekindlust. Samuti võib ettevõtja paluda asendada teda nõustav konsultant või mentor, kui ta tunneb, et koostöö ei suju. Konsultant ja mentorid kinnitavad, et ei sekku ettevõtte juhtimisse.