Täpsemalt A3 Personaliakadeemiast

Miks Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus korraldab Ettevõtja A3 personaliakadeemia?

Oskustööjõu nappusest on ettevõtjad rääkinud juba aastaid ja prognoosid tulevasteks perioodideks ennustavad olukorra halvenemist. Eesti Tööandjate Keskliidu poolt koostatud tööjõutermomeeter on teise kvartali seisuga vaid mõne pügala kaugusel selgest tööjõukriisist. Aga mis asi on kriis, või ka probleem? Väljendades seda pragmaatiliselt on probleemi või kriisi puhul tegemist lõhega tegeliku ja soovitud olukorra vahel.  Seega juhtimise seisukohast on probleemi tekkimisel vaja leida lahendus, kuidas jõuda soovitud olukorrani. Kõik kaasaegsed muudatuste juhtimise teooriad on ühel meelel selles, et muutuste juhtimisel saab ja tuleb keskenduda nendele faktoritele, mille muutmine on meie võimuses ning neile faktoritele, mille muutmine omab lõpptulemuse saavutamisele kõige suuremat mõju.

Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse soov on aidata ettevõtjatel ümber hinnata oma fookus, ning suunata oma jõud nendele personalijuhtimise valdkondadele, mis on ettevõtja enda võimuses. Vaba tööjõu tekitamine, näiteks läbi loomuliku iibe ei ole ettevõtja võimuses ja kuigi ettevõtjad saavad sellesse anda oma pisikese panuse, on mõju tuntav alles paari kümnendi pärast. Külla aga on võimalik astuda samme, mis maandavad riske juhul kui mõni töötaja ettevõttest lahkub ning tagavad, et ettevõtte tegevus saab jätkuda.

Tootmisettevõtetes räägitakse juba mõnda aega neljandast tööstusrevolutsioonist, ehk Industry 4.0-st ning tehisintellekti järjest suurenevast kasutuselevõtust. Nii nagu kõik eelnevad tööstusrevolutsioonid on korralikult raputanud tööjõuturul toimuvat, nii teeb seda kindlasti ka neljas tööstusrevolutsioon. Võimailik, et üks lahendustest on ettevõtte protsesside digitaliseerimine, mille tulemusel väheneb füüsilise ja käelise oskusega töötajate vajadus ning tekib vajadus töötajate järgi kes oskavad käsitleda klaviatuuri, nutiseadmeid ja muid vidinaid. Ehk vajadus oskuste järele, mida kannab põlvkond, kes on täna lõpetamas põhikooli või gümnaasiumi.

Ettevõtted, nagu inimesedki, on unikaalsed. Ja selle pärast on meie soov viia ettevõtjateni need personaliseeritud teadmised ja personali juhtimise tehnikad, mis aitavad konkreetset ettevõtet edasi liikuda.

Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus (HEAK) on võtnud omale missiooni tuua ettevõtjate juurde sõltumatud eksperdid, kes saaksid olla nõustajateks personalijuhtimise väljakutsete defineerimise, eesmärkide püstitamise juures ning mentoriteks projektide juurutamisel.

Miks on nimes A3?

A3 on levinud tööriist, mida kasutatakse LEAN metoodikas probleemide lahendamise kui ka muutuste läbiviimise juures. A3 tööriist aitab hoida kogu projekti meeskonna fookuse õigetel asjadel ning motiveerib seatud eesmärkidest ja tähtaegadest kinni pidama. Metoodika esimene samm on aru saada käesolevast olukorrast, miks see olukord ei ole rahuldav. Järgmiseks sammuks on eesmärgi, ehk soovitud olukorra defineerime. Kui eesmärk on püstitatud, siis järgneb analüüs ja võimaluste otsimine eesmärgini jõudmiseks.

Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse (HEAK) eesmärk on kannustada ettevõtjaid mitte lihtsalt asju tegema, vaid tegema põhjalikult läbi mõeldud ja kaalutletud otsuseid, mis viivad seatud eeesmärkide savutamiseni.

Ettevõtja A3 Personaliakadeemia tegevuskava

Ettevõtja A3 Personaliakadeemia planeeritud kestvus on periood oktoober 2018. kuni detsember 2019.  Täpsem ajakava.

  1. Kick-off. Ettevõtja A3 Personaliakadeemia tutvustus ja avaseminar:

Seminarid toimusid 9. ja 10. oktoobril.

  1. Olemasoleva olukorra hindamine – AVATUD

Personaliaudit annab ettevõttele võimaluse hinnata oma personalijuhtimise metoodikate ja parimate praktikate kasutamist ning aitab tuvastada personalijuhtimise valdkonnad mis, vajaksid täiendavat tähelepanu.  Personalijuhtimise enesehinnangu tööriist on avatud kuni 10. novembrini. Link veebis täidetavale Personalijuhtimise auditile.

Personalijuhtimise enesehinnang annab teile võimaluse analüüside oma tegevusi 10 kategoorias. Neist olulisemad:

  • Strateegiline personalijuhtimine, mis näitab kuivõrd teie organisatsioon ja selle personalijuhtimise strateegia on omavahel kooskõlas. Kas ja millisel määral personalijuhtimist teie ettevõttes tähtsustatakse. Kas teie ettevõtte töötajad on kursis organisatsiooni eesmärkidega ja kas töötajad teavad kuidas nende panus aitab kaasa ettevõtte eesmärkide saavutamisele.
  • Personaliplaneerimine. Kuivõrd personali vajaduse analüüs on teie ettevõttes planeeritud tegevus või on tegemist ainult vajaduspõhise reageerimisega tekkinud olukorrale. Kas ja mil määral kasutatakse personalijuhtimise alast informatsiooni planeerimisel ja tuleviku tegevuste kavandamisel.
  • Värbamine ja valik. Kas värbamisprotsessid ja valiku kriteeriumid on kooskõlas ettevõtet vajaduste ja strateegiaga. Millist tähelepanu pööratakse sisseelamisprotsessidele, mis toetavad uute inimeste liitumist organisatsiooniga.
  • Töötajate arendamine. Kuivõrd on teie ettevõttes kaardistatud töötajate arenguvajadused. Kas ettevõttes on kaardistatud kompetentsid mida ettevõtte täna ja lähimas tulevikus vajab.

Eneseanalüüsi läbinud ettevõtted saava esitada taotluse tasuta konsultatsioonideks valdkonna eksperdiga ja osaleda Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse poolt korraldatavatel koolitustel.

Täida personaliaudit SIIN.

  1. Kokkuvõttev seminar Harjumaa ettevõtete personalijuhtimise tasemest. 

Koondraporti esitlemine. Kokkuvõte Harjumaa ettevõtete personalijuhtimise tasemest. Võimalus esmaseks aruteluks hindamist läbi viinud ekspertidega.

Reserveeri oma kalendris 21. ja 22. november. Nendele päevadel on kavandatud Digi- ja Personaliakadeemia järgmised üritused. Täpne kava, toimumise koht ja aeg täpsustuvad järgmiste nädalate jooksul.

  1. Personaalsed konsultatsioonid.

Personaalsed konsultatsioonid auditi läbiviijate ja valdkonna ekspertidega, et välja selgitada konkreetse ettevõtte jaoks kõige suurema mõjuga tegevused personalivaldkonnas. Mõõdikute seadmine, mille järgi hinnata eesmärgi täitmist.Konsultatsioonid viiakse läbi ettevõtetega individuaalse graafiku alusel, perioodil november 2018 – veebruar 2019.

  1. Tegevuskava koostamine. 

Personaalsed konsultatsioonid personali ja värbamise alaste eesmärkide püstitamise ja tegevuskava koostamisel ettevõtetele, kes soovivad teha konkreetseid samme oma personalijuhtimise taseme parendamiseks.

  1. Konsultatsioonid ja nõustamine tegevuskava elluviimise ajal.

Eeldatav periood 2019. A3 Personali akadeemiaga liitunud ettevõtetele võimaldatakse kohtumised ja kogemuste vahetus ettevõtetega, kes on astunud samme personaliriskide vähendamiseks.

Loe ka A3 Digiakadeemia kohta

Tagasi A3 Akadeemia lehele