Harju-, Rapla-, Läänemaa ja Tallinna linna piirkonna koostöövõrgustiku kontseptsiooni esitlus 1.12

 

Harju-, Rapla-, Läänemaa ja Tallinna linna piirkonna koostöökontseptsiooni avalik esitlus toimub kõigile huvilistele 1. detsembril kell 14.00-15.00 veebikeskkonna Microsoft Teams vahendusel

Harju-, Rapla-, Läänemaa ja Tallinna linna piirkonna koostöökontseptsiooni projekti viis Harju Ettevõtlus ja Arenduskeskus (HEAK) ellu koostöös Harjumaa Omavalitsuste Liidu, Tallinna Strateegiakeskuse turismiosakonna, Raplamaa Omavalitsuste Liidu, Sihtasutuse RAEK ja SA Läänemaaga sihtkohtade arenduse koostööprojekti raames. HEAKi lepingupartner koostöökontseptsiooni koostamisprotsessis oli Civitta Eesti AS. Projekti kaasrahastati läbi Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

Eesti turismistrateegia 2022–2025 üheks tegevussuunaks on sihtkoha arendus, mis tähendab, et Eesti turismisihtkohtade arendusorganisatsioonid on strateegiliselt juhitud ning toimub sisuline koostöö Eesti turismisektori osapoolt vahel. EASi ja KredExi ühendasutuse turismiarenduskeskuse hinnangul on optimaalne sihtkoha arendusorganisatsioonide ehk DMOde arv Eestis viis kuni kaheksa, kuid arvust tähtsam on võimekus, st raha, inimesed ja kompetentsid. Piirkondadelt oodatakse terviklikke ärilahendusi, senisest tõhusamat avaliku ja erasektori vahelist koostööd ja rahalist panustamist sihtkohtades. DMO (destination management organisation)ülesanne on eelkõige mõjutada turismisektorit kokku leppima, millistele strateegilistele tegevustele sihtkohas keskenduda.

Koostöökontseptsiooni koostamise eesmärk oli huvigruppe kaasates välja selgitada, milliste koostöömudelitega on mõistlik edasi liikuda:

  • Kas ühe või mitme DMOga? Kus jookseksid geograafilised piirid?
  • Millised oleksid võimalikud juhtimis-, rahastamis- ja tegevusmudel(id), millega huvigrupid kaasa tuleksid?
  • Milline on ettevõtjate huvi sellises koostöömudelis kaasa lüüa? Mida on neil võita, mida kaotada? Kas nad peavad seda üldse vajalikuks? Kas nende jaoks on oluline eraldiseisev organisatsioon või mitteformaalne koostöömudel?
  • Millised aspektid (külalislahkus ja kvaliteet, kestlik turism, turundus ja müük, teemavaldkonnad, diginähtavus, kompetentsid ja andmed) on ettevõtjate jaoks olulisimad, kus nad tahaksid olla informeeritud, kus nõuandjana kaasas, kus projektipõhiselt kaasa lüüa?
  • Milline on huvigruppide tahe ja võimekus rahaliseks panustamiseks?
  • Kuidas saaks toimuda koostöö erinevate DMOde vahel?

Koostöökontseptsiooni koostamise käigus analüüsiti hetkeolukorda, viidi läbi kaks fookusgrupiintervjuud turismivaldkonna ekspertide ning ettevõtjatega. Kutsuti kokku töörühmad, et kaardistada kitsaskohad ja ootused, koostada loodava koostöövõrgustiku visioon, eesmärgid, ülesanded ja teenused. Kolmel tööseminaril osalesid turismiettevõtjad, maakondlike arendusorganisatsioonide eksperdid, kohalike omavalitsuste ning turismiühenduste esindajad. Tööseminaride tulemused valideeriti juhtrühmaga ning nende põhjal koostati küsitlus piirkonna ettevõtjatele ja turismivaldkonna organisatsioonidele. Küsitluses osalemise kutse saadeti kõigile piirkonna turismiettevõtjatele, kõikidele kohalikele omavalitsustele, maakondlikele arendusorganisatsioonidele, erialaliitudele ja muudele turismivaldkonnaga seotud organisatsioonidele.

 

Liitu arvutis või mobiilirakenduse kaudu

Koosolekuga liitumiseks klõpsa siin

Koosoleku ID: 369 219 318 927
Pääsukood: ZLDAmA

Laadi Teams alla | Liitu veebis

Lisateave | Koosolekusuvandid

Lisainfo:

Karmen Paju

Harju-, Rapla-, Läänemaa ja Tallinna linna
sihtkohtade koostööprojekti juht
Tel 506 3770
E-post: karmen@heak.ee

Anneliis Jool

Harju, Rapla-, Läänemaa ja Tallinna
turismispetsialist
E-post: anneliis@heak.ee
Tel 52 71634
Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus
Sirge 2, 10618 Tallinn
www.heak.ee
www.arenduskeskused.ee