Võimekas kodanikuühendus 2018

Võimekas kodanikuühendus 2018
MTÜ Vihasoo Noortekeskus

Vihasoo Noortekeskuse eestvedajad Irina Djatsenko ja Diana Ehand

Iga aasta juba 25 aastat järjest Irina Djatšenko ning Diana Ehand korraldavad suvisel ajal lastele ning noortele laagreid ilusas kohas Tammispea külas, mis asub Harju maakonnas Kuusalu vallas Lahemaa rahvuspargis. Laager omab Haridus- ja Teadusministeeriumi litsentsi ning oma töös jälgitakse noorsootöö põhimõtteid, korraldades lastele ning lastega erinevaid arendavaid ning tervendavaid tegevusi.  Igal suvel viiakse Vihasoo noortelaagris läbi 6-7 vahetust (kestvusega 10-15 päeva) ning igas vahetuses puhkab ca 60 last ja noort, mis 25 aasta jooksul teeb liigi 10 000 last ja noort vanuses 7 -16.a. Iga vahetus on pühendatud mingile teemale: sport, meisterdamine, matkamine, teater, noorte subkultuur vms. Laagri programm on iga kord uus, loominguline ning atraktiivne, sest põhiprintsiipiks, mida kasutatakse selles organisatsioonis, on mitteformaalne õppimine. Diana Ehand vastutab selle eest, et programm laagris oleks noortele mitte ainult meelelahutuslik, vaid aitaks saavutada ka kasvatuslik-pedagoogilisi eesmärke.

Vihasoo laagris õpivad noored avastama ennast, suhtlema ning arvestama teistega, töötama meeskonnas, olema loomingulised ning julgema seda loomingulisust jagada teistega. Väga põhjalikult valitakse laagrisse tööle kasvatajaid. Kõik nad on professionaalid, kellele meeldib lastega töötada. Kõik kasvatajad on kaasatud programmi koostamisele. Selleks juhib Diana iga aasta varakevadel kasvatajate kohtumisi, kus loomingulises keskkonnas laagri personal saab fantaseerida, kujundada ning planeerida laagri kava üheskoos ühes rütmis ja ühiste väärtuste põhiselt. Ühtlasi on organisatsioonil kombeks anda võimalus noortele proovida ennast noorteliidri (kasvataja abi) rollis. Tavaliselt need noored, kes on kasvanud laagrist välja (peale 16 aastat), aga tunnevad laagrikasvataja ameti vastu huvi, lähevad laagrikasvataja kursusele, mida korraldab MTÜ Vihasoo Noortekeskus. Sooritades eksam ENTK-s ja saades tunnistus, saavad nad tulla tagasi armsasse laagrisse juba kasvataja abi rollis.

Vihasoo Noortekeskus teeb koostööd teiste vabaühendustega, samuti võtab osa suurtest sündmustest nagu „Teeme ära“ talgud vms. Lisaks korraldatakse sügisel ning kevadel „Noortepäev-i“ laagri territooriumil. Samas ei unustata ka vanemaid: igal sügisel on lastevanematel võimalus osaleda 3-päevases laagrivahetuses täiskasvanutele. MTÜ Vihasoo Noortekeskus on vastuvõtja organisatsioon ERASMUS+ programmi raames. EVS -vabatahtlikke erinevatest riikidest on 15 aasta jooksul lühi- ja pikaajalistes projektide osalenud ligi 80. Noortekeskus on pikaajaline ning usaldusväärne partner Eesti Noorsootöö Keskusele tegevusloaga laagri ning laagrikasvatajate kursuste korraldajana. Ühenduse püsimeeskonnas on 8 inimest, kuid aasta jooksul saab tööd üle 160 inimese. Noortekeskus aitab kaasa töökohtade loomisel ning on vastutustundlik tööandja mitmetele inimestele.

Vihasoo Noortekeskus on võimaluste ning heade inimeste territoorium! Nad teevad enda tööd professionaalselt ning südamest. Kuniks me ei puuduta inimeste hinge, tavasid, käitumisnorme, mõtteviise, harjumusi, ei ole tulemused ja tehtud pingutused ideaalselt tasakaalus. Aga kui me vaatame Vihasoo Noortekeskust, siis see on nii ilmselge, et Head tulemust ei saa peita!

Eripreemia: Riigikaitse Rügement MTÜ

Kristo Pals – võimeka ühenduse võimekas eestvedaja

Riigikaitse Rügement MTÜ on käesolevaks aastaks jõuliselt kasvanud, nii koduvald kui Harjumaa on jäänud kitsaks ning oma tegevustega on laienetud üle Eesti. Tänu ühingu tegevusele on saanud Harku valla Humala külast suurim riigikaitseõppe keskus Eestis. Riigikaitse Rügement alustas 2011. aastal gümnaasiumites ja kutseõppekeskustes riigikaitseõpetuse korraldamist uudsetel alustel. Selle asemel, et kool palkab õpetaja, pakub ühing teenust, kus põhiõpetajal on võimalik kaasata spetsiifilisemates tundides erialaspetsialiste. Samuti kasutatakse ühtseid õppematerjale. 7 aastat tagasi olid esimesteks partneriteks Tabasalu Ühisgümnaasium ja mõned Tallinna koolid. Tänaseks on Riigikaitse Rügement õpilaste arvult oma valla suurim haridusasutus korraldades 2018/2019 õppeaastal riigikaitsekursuseid ligi 2600-le õpilasele üle Eesti. Kaasatud inimesi on üle 40, kursuseid viiakse läbi enam kui 50-le koolile. Praktikakursused ehk riigikaitselaagrid viiakse läbi valdavas osas endises Humala sõjaväe linnakus.

Suur rõhk on integratsioonil, igas laagris on kaasatud vene emakeelega õpilased. Tehakse koostööd kohalike firmade ja MTÜ-dega, muuhulgas on kaasatud laagritesse Vääna Vabatahtlik Tuletõrjeühing. Samuti on ühing koostöös kohaliku omavalitsusega võtnud kasutusele endise Muraste Piirivalvekolledži kompleksi (nüüdse nimega Meriküla Spordi- ja Väljaõppekeskus), kus on läbi viidud riigikaitse teooriakursused. Nii korraldati seal 17-23.09.2018 riigikaitsekursus Viljandi Kutseõppekeskuse 1. kursuse 139 õpilasele, kus õppurid said kogemuse elust ajateenijana. Sel aastal alustas Riigikaitse Rügement pilootprojekti Vääna Mõisakoolis korraldades riigikaitseringi 3-6 klassi poistele.

Ühing on läbi sotsiaalse ettevõtluse isemajandav, saadavad toetused on läinud üksikutele projektipõhistele laagritele ning spetsiifilise varustuse hankimiseks. Nii korraldati Kaitseministeeriumi toetuse kaasabil suve läbi kestev riigikaitseprogramm Keila kooli noortele eesmärgiga motiveerida noorte õiguskuulekat käitumist läbi sõjaväelise distsipliini. Riigikaitse Rügement MTÜ on partner Kaitseressursside Ametile pakkudes kõikidele Eesti koolidele riigikaitselaagrites kasutatavat varustust (ligi 1200 vormi- ja muu varustuse komplekti). Ühing aitab Tallinna Ülikoolil koolitada tulevasi riigikaitseõpetajaid.

Harju Elu artikkel eriauhinna saajast (Võimekas kodanikuühendus)

Võimeka kodanikuühenduse tunnustus antakse välja pikaajaliselt tegutsenud seltsingule, mittetulundusühendusele või sihtasutusele, mis tegutseb Harjumaal (sh Tallinn). MTÜ või SA on esitanud õigeaegselt eelmise perioodi majandusaasta aruande.

Laureaat on:
silma paistnud järjepidevusega ja/või traditsioonide kandjana kohaliku või maakondliku elu arendamisel;
kogukonnale tugevaks toeks, sh ellu viinud suurt mõju omavaid kohalikke kaasavaid algatusi ja/või projekte;
sotsiaalselt ettevõtlik ja/või omatulu teeniv;
koostööaldis teiste ühenduste, ettevõtjate ja/või kohaliku omavalitsusega.

2018.aasta võimeka kodanikuühenduse kandidaadid:

Nominendid ja Tegijad ühispildil

MTÜ Aegviidu Päästeselts (Anija vald)
MTÜ Kase Käsitöö (Lääne-Harju vald)
MTÜ Käsitöösalong Vaarikas Vahukoorega (Keila linn)

MTÜ Loodusmaa (Kose vald)
MTÜ Metsanurme (Saku vald)
MTÜ Noortekeskus Vihasoo (Kuusalu vald)

MTÜ Rahvakoolitus-ELU (Tallinna linn)
MTÜ Riigikaitse Rügement (Harku vald)
MTÜ Viskla külaarendamise selts (Kose vald)
MTÜ Voose Külaselts (Anija vald)

Võimekat kodanikuühendust valisid HEAKi,  Harjumaa Omavalitsuste Liidu (HOL),  Kodukant Harjumaa ja eelmise aasta kodanikuühenduse esindajad. Tunnustussündmus toimus Ühisnädalal 29.novembril 2018 Kose kultuurikeskuses.

Harjumaa aasta kodanikuühendused:
2017 MTÜ Lootuse küla (Kernu, hiljem Saue vald)
2016 EELK Risti Kogudus (Padise vald)
2015 Muraste külaselts (Harku vald)
2014 Saku Priitahtlikud Pritsimehed (Saku vald)
2013 Saku Lions Klubi (Saku vald)
2012 MTÜ Õppe- ja Arengukeskus ME (Maardu linn)
2011 Kehra Raudteejaam (Anija vald)
2010 MTÜ Ajaleidja (Aegviidu vald)
2009 konkurssi ei toimunud
2008 MTÜ Töötahe (Keila linn)
2007 MTÜ Metsanurme (Saku vald)

EST