Aasta vabaühendus 2022

Rae Valla Alevike- ja Külavanemate Selts
Rae vald
Aasta vabaühendus 2022

 

RVAKS 20 sünnipäeval Estonia teatris. 2022

Rae Valla Alevike- ja Külavanemate Selts (RVAKS) asutati 22. aprillil 2002.a. Selts ühendab Rae valla 27 küla ja 5 aleviku praegusi ja endisi küla/alevikuvanemaid, kokku on liikmeid üle 50. RVAKSi eesmärkideks on külade ja alevike arengu toetamine, elanike huvide ja vajaduste kaitsmine, koolitamine ja nõustamine ning osalemine külaliikumist toetavates projektides.

* RVAKS kaasab uusi külavanemaid ja annab neile üle külavanema statuudi ehk info külavanemaks olemise kohta;
* viib läbi igakuiseid külavanemate infotunde, sh kutsub esinema külalisi kasulikel teemadel;
* toetab ja nõustab liikmeid ja külaseltse projektitoetuste taotlemisel;
* korraldab liikmetele iga-aastaseid kogemus- ja õppereise;
* külaelu kui ühe parima elustiili propageerimiseks korraldatakse RVAKSi toel igal suvel Rae valla külade päeva;
* RVAKS on toeks külaseltsidele ja külaaktiividele nende säravate ideede teostamisel kodukohas.

RVAKSil on tihe ja tõhus koostöö Rae vallavalitsusega. Külaliikumine on Rae vallavalitsuse poolt ka ametlikult tunnustatud, kuna valla põhimääruses on eraldi külavanema statuuti puudutav peatükk. Lisaks toetab Rae vald seltsi kaudu külade sündmuste korraldamist. RVAKSi tegevust rahastab Rae Vallavalitsus oma eelarvest. Külade arendamiseks on kasutusel nn pearaha süsteem – igale külale on RVAKSi eelarves ettenähtu baasraha ja lisaraha külasse või alevikku registreeritud elanike arvu alusel. Eraldi on RVAKSi eelarves ettenähtud summad küladele omaosaluse tasumiseks kohaliku omaalgatuse programmis, külade päeva korraldamiseks ja koolitusteks. RVAKS on Rae vallale arvestatav ja oluline partner nii külaliikumise edendamisel kui ka kahepoolse infovahetuse (nii jooksev kui strateegiline) mõttes.

Selts korraldab igal kuul alevike- ja külavanematele infotunni, kus antakse ülevaade Rae vallavalitsuses ja volikogus toimuvast, samuti arutatakse päevakajalisi probleeme. Infotundides käivad külalistena ka valla erinevate valdkondade esindajad – heakorra, teehoiu, kultuuri jm spetsialistid.

RVAKS juhatus 2022: Sirli Tiik, Aivar Aasamäe, Kai Lasn

RVAKSi rahastusel toimub igal aastal Rae valla külade päev. Külad panevad meeskonnad kokku, toimuvad meelelahutuslikud jõukatsumised – võisteldakse nii omavahel, aga teinekord ka vallavalitsuse esindajatega, saab osa laadamelust ja meeleolukast kultuuriprogrammist. Võitja saab endale au korraldada järgmise aasta Rae valla külade päev. Seltsi omatuludeks on liikmemaksud ja üritustel osalejate omapanused.

RVAKS on Kodukant Harjumaa liige ning teeb aktiivset koostööd Harju Ettevõtlus- ja Arengukeskususega (HEAK). Viimase aasta jooksul sai teoks koostöö Ida-Virumaa Integratsioonikeskusega (IVIK) projekti “Piirid ja paarid” raames. RVAKSi tuuakse sageli eeskujuks külaliikumises mujal Eestis.

Tänavu tähistas RVAKS 20. tegutsemise aastapäeva. Külavanemad hindavad RVAKSi kõrgelt kui ühendavat katusorganisatsiooni ja külaelu edendamise tugisammast. RVAKS on väga heades kätes. Praegune RVAKSi juhatuse esimees Aivar Aasamäe pälvis 2020. aastal Harjumaa Aasta sädeinimese tiitli. Rae vallale on RVAKS väga heaks partneriks, kes aitab koondada kogukondade vajadused ja murekohad ning osaleb koostöös vallavalitsusega lahenduste leidmisel.

 

Tunnustus antakse välja seltsingule, mittetulundusühendusele või sihtasutusele, mis tegutseb Harjumaal.  MTÜ või SA on esitanud õigeaegselt eelmise perioodi majandusaasta aruande. Laureaat on:
silma paistnud  järjepidevusega ja/või traditsioonide kandjana piirkondliku või maakondliku elu arendamisel;
kogukonnale tugevaks toeks, sh ellu viinud piirkondlikke või maakondlikke säravaid ideid, kaasavaid ja/või uuenduslikke algatusi;
sotsiaalselt ettevõtlik ja/või omatulu teeniv;
koostööaldis teiste ühenduste/ ettevõtjate/ omavalitsus(t)ega.

Tunnustuse väljaandmise algatas Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus 2007.aastal.

2022.a. kandidaadid:

 • MTÜ Lääne-Harju Lasterikkad, Keila linn
 • Leesi Tarwitajate Ühisus MTÜ, Kuusalu vald
 • MTÜ Loksa pärlid, Loksa linn
 • MTÜ Parim Paik Suurpeal, Kuusalu vald
 • Naiskodukaitse Saku jaoskond, Saku vald
 • MTÜ Aarete Laegas, Tallinn
 • MTÜ Keila RK, Keila linn
 • MTÜ Nõmbra Karjamõis, Anija vald
 • Kolga Seltsimaja MTÜ, Kuusalu vald
 • Liipa Selts MTÜ, Jõelähtme vald
 • Rae Valla Alevike- ja Külavanemate Selts, Rae vald
 • MTÜ Aave Spordiklubi, Raasiku vald
 • Kahala Järve Külade Selts, Kuusalu vald

Harjumaa aasta vabaühendused:
2021 –
Ääsmäe külakogu (Saue vald)
2020 – MTÜ Ellamaa Külaarenduskeskus ja Ellamaa Loodusselts (Saue vald)
2019 –
Perekeskus Männikäbi MTÜ (Raasiku vald)
2018 – MTÜ Pakri Käsitöö ja Koduloo Koda (Lääne-Harju vald) – särav kodanikuühendus
MTÜ Noortekeskus Vihasoo (Kuusalu vald) – võimekas kodanikuühendus
MTÜ Riigikaitse Rügement (Harku vald) – eripreemia
2017 – MTÜ Lootuse küla (Kernu, hiljem Saue vald)
2016 – EELK Risti Kogudus (Padise vald)
2015 – Muraste külaselts (Harku vald)
2014 – Saku Priitahtlikud Pritsimehed (Saku vald)
2013 – Saku Lions Klubi (Saku vald)
2012 – MTÜ Õppe- ja Arengukeskus ME (Maardu linn)
2011 – Kehra Raudteejaam (Anija vald)
2010 – MTÜ Ajaleidja (Aegviidu vald)
2009 – konkurssi ei toimunud
2008 – MTÜ Töötahe (Keila linn)
2007 – MTÜ Metsanurme (Saku vald)

Täiendav info:
Ege Kirik, vabaühenduste konsultant, Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus
ege@heak.ee; tel 5698 0804

EST