Harjumaa tervisetegu

Harjumaa tervisetegu 2019 – vanemahariduse koolitussari „Lapsevanema kool“ Viimsi eralasteaias Väike Päike
(Viimsi vald) 

Videoklipp tunnustussündmuselt.

Koolitussarja idee sai alguse sellest, et lasteaias nähti vajadust lapsevanemate toetuseks ja lisateadmiste jagamiseks lapse arengufaasidest, eakohastest vajadustest ja eneseregulatsiooni toetamise võimalusest. Kui õpetaja ja lapsevanem asuvad samas infoväljas, suhtlevad samade pedagoogiliste põhimõtete järgi, mida rakendab õpetaja rühmas, on laps rahulikum ja tema vajadused paremini toetatud. Tulemuseks on tervemad peresuhted ja vaimselt tervem laps, kes saab oma tunnetega paremini hakkama.

Koolitussarjale eelnes üle-viimsiline kaardistus lapsevanemate vajaduste kohta, mille alusel pandi kokku sekkumiskava. Abivajadusega vastuseid laekus üle ootuste palju. Kaardistus viidi läbi nii Viimsi Lasteaedades kui koolides.

Lasteaed ise toetas projekti, kuid otsiti rahastajaid ka väljastpoolt. Tasuta koolitussari on avatud nii õpetajatele kui kogukonnale (ka neile, kes ei ole nende lasteaialaste vanemad). On võimalus käia kõikides loengutes, kuid jääb ka võimalus käia vaid nendes, milles vanem tunneb, et vajaks lisateadmisi või meeldetuletust (sh saada vastuseid just oma küsimustele).

Väga tubli vabatahtlik algatus eralasteaia poolt, kes näeb suuremat pilti maailmast – lapse vaimselt ja füüsiliselt terveks kasvamise eest vastutab nii pere kui lapsega tegelevad asutused meeskonnana ja on suurepärane kui selles süsteemis mõistetakse ühte keelt. Tore on ka, et üks spetsiifiline haridusasutus võtab omaalgatuslikult vastutuse kogukonna harimise eest. Lõpuks on õnnelikud kõik: tänased täiskasvanud ja tuleviku täiskasvanud, kes suudavad mudelit edasi kanda oma lastele ja peresuhetes.

Tunnustuse eesmärk on tõsta Harjumaal esile edukat, silmapaistvat ja innovaatilist vaimset ja füüsilist tervist väärtustavat tegu, mis on 

  • toetanud positiivselt asutuste või perede psühhosotsiaalset keskkonda ning pakkunud senisest  paremaid võimalusi perekondliku, tööalase või kogukondliku sotsiaalse turvatunde tekkeks;
  • arendanud kogukondlikuid liikumisvõimalusi nii sise- kui välitingimustes;
  • aidanud kujundada elanike hulgas positiivseid harjumusi täisväärtuslikust toitumisest;
  • toetanud oma tegevusega riskikäitumise vähenemist nii laste ja noorte kui täiskasvanud elanike hulgas;
  • olnud tervist väärtustava hea praktikaga eeskujuks teistele koostöögruppidele ja asutustele maakonnas.

Rahvatervise valdkonnast loe lähemalt.

 

Harjumaa tervisetegu:
2019 Viimsi eralasteaed Väike Päike “Lapsevanemate kool” tasuta vanemahariduse koolitused kogukonnale (Viimsi vald)
Konkurss toimus esmakordselt 2019

 

 

EST