SA Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse (HEAK) eestvedamisel viidi aastatel 2017-2019 ellu Harjumaa vabaühenduste omatulu teenimise tugiprogramm.  Programm andis vajalikud teadmised omatulu teenimisest vabaühendustes ja oma toote või teenuse edasiarendamisest. Programm koosnes kümnest moodulist, millest seitsmes käsitleti erinevaid teemasid, kolm moodulit oli planeeritud praktikale ja õppereisile. Ühendustel valmis äriplaan, koostati finantsprognoosid, hinnastati oma teenused..

Kes programmis osalesid?

20 vabaühendust, igast ühendusest 2 liiget, kokku 40 osalejat.

Osalejad_I grupp_PATEE_2018

Osalejad_II grupp_PATEE_MTY

Miks oli programm vajalik?

Tugiprogramm aitas suurendada osalejate pädevust, juhtimis- ja koostöövõimekust ning ühenduste ettevõtlusaktiivsust. Saadud kogemustele tuginedes ollakse turul konkurentsivõimelisemad oma toodete või teenuste pakkumisega. Kindel omatulu teenimine võimaldab vabaühendustel luua töökohti või tõsta olemasolevatel töökohtadel loodavat lisandväärtust, annab ühendusele sõltumatuse oma põhikirjaliste eesmärkide elluviimiseks. Tänu teiste kogemusele suurenes osalejate julgus võtta riske, tegutseda konkurentsi olukorras. .

Tugiprogrammi tegevused sügisel 2019:

19.september – Ettevõtlusküla Tartus.
Tutvumine Makerlab ja SPARK tegevustega. Simulatsioonid: Ärilahing ja Ettevõtlik kodanik
Osalesid mõlema grupi liikmed.

september-oktoober – fookusgrupi intervjuud
Intervjuud 6 ühendusega, Jaan Aps

8.november – lõpuseminar Tallinnas.
Organisatsiooni mõju analüüs. Jane Ester, Praxis
Tugiprogrammi mõju. Fookusgrupi intervjuude ja küsitluse tulemused. Jaan Aps

november – Jaan Apsi uuring „Harjumaa vabaühenduste omatulu teenimise tugiprogrammi mõjutegurid november 2019“

2019_Jaan_Aps_Tugiprogrammi raport_lõplik

Teise grupi koolitusprogramm. Grupp lõpetas mais 2019.


Esimese grupi programm. G
rupp lõpetas juunis 2018.

Äriplaani koostamist konsulteerisid kogu tugiprogrammi vältel HEAKi ettevõtluse konsultandid Anu Ritson, Elina Lahesoo, Ervin Truu, Annika Maasalu, Priit Kuuskme ja Hülle Saarts.

Mida sai koolitusel osaleja?

Koolituse lõpul osaleja:

  • on teadlik seadustest ja määrustest, mida toote/teenuse arendamisel ning omatulu teenimisel silmas pidada;
  • teab juhatuse vastutust, omandab teoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskusi sihtgruppide kaasamiseks, arengu kavandamiseks ning riskide maandamiseks;
  • on teadlik strateegilise planeerimisega seotud aspektidest ning nende ellu rakendamise võimalustest;
  • oskab oma toodet/teenust arendada, disainida ning turundada;
  • tutvub vabaühenduste omatulu teenimise väljakutsetega ja Eesti parimate praktikatega;
  • omab ülevaadet koostöövõrgustikest, saab uusi kontakte omatulu teenivatest vabaühendustest;
  • oskab kavandada toote/teenuse mõju ja seda hiljem hinnata, saab tööriistad, kuidas kavandada ja hinnata mõju.

Vabaühenduste omatulu teenimise programmi tegevuste aeg: 2.05.2017-31.12.2019.

Kontaktisik:
Külli Vollmer
vabaühenduste konsultant
Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus

Tel. 6566 522
Mobiil: +372 5114027
E-post: kylli[ät]heak.ee

Meetme “Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine” tegevuse “Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks” perioodil 2017 – 2023 projekti “Vabaühenduste omatulu teenimise tugiprogramm”  tegevuste elluviimist rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond ja Harjumaa Omavalitsuste Liit. Toetuse suurus perioodil 2017-2019 on 29 900 eurot.