Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse õppekorralduse alused

1 Üldsätted

1.1 Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus korraldab täiskasvanutele suunatud tööalast täiend­koolitust.

1.2 Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus lähtub täienduskoolituse korraldamisel kehtivatest täiskasvanuhariduse valdkonna õigusaktidest ning teistest asjakohastest õigusaktidest ja dokumentidest.

1.3 Õppetöö toimub erinevates koolitus- ja konverentsikeskuste ruumides, mis vastavad õppegrupi suurusele ning koolitusel kasutatavatest meetoditest tulenevatele vajadustele.

1.4 Õppetöö toimub koolitustena aastaringselt. Koolitused toimuvad koolituste plaani alusel. Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemiline tund on 45 minutit.

1.5 Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskusel on õigus teha koolituste plaanis, ajakavas ja toimu­miskohas muudatusi. Koolitustele registreerunuid teavitatakse muudatustest e-posti teel.

1.6 Koolitused toimuvad grupikoolitusena.

1.7 Koolitused toimuvad eesti või vene keeles.

1.8 Õppetöö toimub valdavalt tööpäevadel päevase õppetöö vormis.

1.9 Igale koolitusprogrammile on alusdokumendina koostatud  õppekava, kus on määratletud:

  • õppekava nimetus
  • õppekavarühm
  • õppe kogumaht
  • õppe sisu ja eesmärk
  • õpiväljundid
  • sihtrühm ja õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel
  • koolitusel kasutatavad õppemeetodid
  • lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

2 Õppijate täienduskoolitusele vastuvõtu tingimused ja kord

2.1 Kõikidele koolitustele tuleb eelnevalt kirjalikult registreeruda, registreerumise üksikasjad avaldatakse koos koolituse tutvustusega. Registreerumiseks vajalik info: õppija nimi, isiku­kood, ametikoht, e-posti aadress, telefoni number ning arve saaja nimi ja aadress.

2.2. Peale registreerumist saadetakse registreerumise kinnitus õppija ja/või tellimuse esitaja e-posti aadressile.

2.3. Tellimuse esitamisega loetakse leping poolte vahel sõlmituks, mis annab kliendile või kliendi poolt tellimuses märgitud isikule õiguse osaleda registreeritud koolitusel ning kliendil tekib kohustus tasuda koolituse maksumus.

3. Õppijate koolituselt väljaarvamise tingimused ja kord

3.1. Kui õppija ei saabu kokkulepitud koolituspäeval täienduskoolitusasutusse, siis arvatakse õppija koolituselt välja.

4. Koolituse eest tasumine, õppetasu soodustuse, vabastamise ja tagastamise ning koolitusest loobumise kord

4.1 Koolituse eest tasumine toimub arve alusel. Arve väljastame e-kirja teel või läbi e-arvete keskuse. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks.

4.2. Klient võib koolitusest loobuda, teatades sellest Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskusele e-posti teel (info@heak.ee või koolituse kontaktisikule) hiljemalt õppekavas välja toodud tühistamistähtajal.

4.3 Hilisemal koolitusest loobumisel või koolitusel mitteosalemisel sellest teavitamata kuulub koolituse maksumus täies ulatuses tasumisele ning kliendi poolt juba tasutud koolituse maksumust ei tagastata.

5. Koolituse ärajäämine või edasilükkumine

5.1. Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskusel on koolitusgrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolituse toimumisaega edasi lükata.

5.1.2 Registreerunuid teavitatakse sellest e-posti või telefoni teel.

5.2. Koolituse ärajäämisel kantakse õppetasu soovi korral üle mõnele teisele koolitusele või makstakse tagasi täies ulatuses.

6. Kasutus- ja privaatsustingimused

6.1. Koolitusele registreerumisega kinnitab õppija, et on tutvunud Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse kasutus- ja privaatsustingimustega, mis on leitav:

https://www.heak.ee/meist/privaatsuspoliitika/