Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse õppe kvaliteedi tagamise alused

1 Õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

1.1 Õppekavade koostamisel lähtume täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist ning Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt esitatud juhendmaterjalist.

1.2 Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse poolt läbiviidavate koolituste õppekavad on avalikus­tatud ettevõtte kodulehel.

1.2.1 Õppekavas on välja toodud vähemalt järgmised andmed:

  • õppekava nimetus
  • õppekavarühm
  • õppe kogumaht
  • õppe sisu ja eesmärk
  • õpiväljundid
  • sihtrühm ja õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel
  • koolitusel kasutatavad õppemeetodid
  • lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

1.3 Õppekava koostamisel lähtume sihtgrupi vajadustest ning andragoogilistest põhimõtetest täiskasvanud õppija koolitamisel.

1.4 Koolitusgruppide suurused on erinevad ning sõltuvad koolituse sisust. Praktiliste oskuste omandamisele suunatud koolituste puhul viiakse koolitused läbi väikse­mates gruppides, et tagada praktiline ja õppijaid maksimaalselt kaasav lähenemine. Informa­tiivse iseloomuga koolituste puhul on ka suuremaid koolitusgruppe.

2 Koolitajate kvaliteet

2.1 Koolitajateks valmine oma valdkonna professionaalid. Koolitajatega kohtume kindlasti enne koolituse algust, et analüüsida koolitaja kompetentsi ning õppemetoodika sobivust.

2.2 Koolitajate töö tulemust hindame osalejate tagasiside alusel. Koolitusel osalejate tagasi­sidede kokkuvõtte edastatakse iga koolituse järgselt ka koolitajale. Vajadusel teeme koolitaja­tele ettepanekuid õppekvaliteedi tõstmiseks.

3 Õppematerjalide kvaliteet 

3.1 Õppijad saavad teemakohased õppematerjalid, mille koostamisel on tuginetud tõendus­põhisele infomaterjalile ning erinevate õpistiilide (visuaalne, auditiivne, kinesteetiline) toetamisele. Paljude õppematerjalide koosseisu kuuluvad ka praktilised näidised ja/või töölehed.

4 Õpperuumide kvaliteet

4.1 Viime oma koolitusi läbi ruumides, kus on piisavalt ruumi, valgust ning õhku koolituse läbiviimiseks. Ruumide valikul lähtume õppegrupi suurusest ning koolitusel kasutatavatest meetoditest. Lähtuvalt koolituspäeva pikkusest sisaldab koolituse maksumus ka kohvipause ja/või lõunat.

5 Tagasiside kogumise kord

5.1 Kogume tagasisidet koolituse sisu ja korralduse kvaliteedi kohta kõikide õppijate käest kirjalikult või veebivormiga iga koolitusprogrammi lõpus. Saadud tagasisidet analüüsime, et pakkuda veelgi kvaliteetsemaid koolitusi ja mugavamat korraldust. Tagasisidede kokkuvõte koos parendusettepanekutega edastatakse nii koolitajale (sisulised ja õppemeetodeid puudutavad ettepanekud) ning vajadusel ka toimumiskohale (õpperuumide ja toitlustuse kvaliteeti puudutavad ettepanekud).