4Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus on aastate jooksul algatanud, juhtinud ja aidanud läbi viia erinevaid maakonna arengut ja rahvusvahelist koostööd toetavaid projekte. Lisaks oleme osalenud mitmetes omavalitsuste projektimeeskondades. Allpool on väljatoodud viimase kolme aasta projektid.

2019

Interreg programmi projekt – RESTART BSR
Pankrotid põhjustavad majanduslikku ja sotsiaalset ebakindlust ning maksutulude vähenemist. Projekt Restart BSR koondab teenus-innovatsiooni osalisi Eestis, Lätis, Leedus ja Poolas, et töötada välja „pehmel“ innovatsioonitoetusel põhinev teenuste pakett finantsraskustes või pankroti äärel olevate väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele. Lisaks ettevõtete taaskäivitamisele ja uuele kasvuteele, võiks projekt käivitada ka poliitilise dialoogi, kavandamaks meetmeid, et toetada Läänemere piirkonnas rahaliste raskuste käes vaevlevate ettevõtete innovatsiooni ja kasvu. Täpsem info.

2017

Keila – Lehola kergliiklustee rajamine
HEAK aitas Keila Vallavalitsusele koostada põhitaotluse. EAS toetas projekti 594792 euroga.

Kose lasteaed “PäevaLill” energiatõhususe suurendamine
HEAK aitas Kose Vallavalitsusele koostada põhitaotluse. KIK toetas projekti 226 156 euroga.

Kurna discgolfi rada
HEAK aitas Rae Vallavalitsusele koostada taotluse. PRIA toetas projekti 43 420 euroga.

Tööturul osalemist toetavate tugiisiku ja isikliku abistaja teenuste arendamine ja osutamine
HEAK aitas koostada põhitaotluse ja on projektijuht. Teenuseid osutatakse Kuusalu, Jõelähtme ja Kose vallas. Innove toetas projekti 223 450 euroga

Kose tänavaspordiväljak
HEAK aitas LC Kosele koostada taotluse ja on projektijuht. PRIA toetas projekti 45 848 euroga.

2016

Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused
Euroopa Liidu Sotsiaalfondi meetme “Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused” tegevus „Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele töölesaamist toetavad hoolekandeteenused”.
HEAK osaleb aastatel 2015 – 2018 meetme toetuse andmise tingimuste väljatöötamisel ja elluviimisel sotsiaalministeeriumi partnerina. Meetme eesmärgiks on tööealise isiku hoolduskoormuse vähendamine ja/või erivajadustega inimese toimetuleku toetamine tööturule asumise võimekuse suurendamiseks. HEAK koostas sotsiaalteenuste maakondliku kaardistuse, analüüsi ja teenuste osutamise ja arendamise vajaduse 2016-2020. Lisaks nõustati omavalitsusi projektide esitamisel.

Padise kloostrikompleksi arendamine
HEAK aitas Padise Vallavalitsusele koostada põhitaotluse koos teostatavus-tasuvusanalüüsiga. EAS toetas piirkondade konkurentsivõime tugevdamise meetmest 1 459 850 euroga. Toetuse abil on kavas Padise kloostrikompleksi arendamine interaktiivseks
külastuskeskuseks. Lisaks kloostri rekonstrueerimisele turismiobjektiks renoveeritakse ka mõisa valitsejamaja, millest kujuneb piirkonna turismiinfo- ja teeninduskeskus.

Kose-Kose-Uuemõisa kergliiklustee rajamine
HEAK aitas Kose Vallavalitsusele koostada põhitaotluse. EAS toetas projekti 629461 euroga.

Turvalisem Harjumaa
HEAK aitas HOLile koostada taotluse ja oli projektijuht. Projekti raames kaardistati koostöös omavalitsuste spetsialistide ja PPA esindajaga 22 Harjumaa omavalitsuse esmased kuluoptimaalsed videovalvet nõudvad piirkonnad, videovalveks sobilikud valvekaamerad koos valveseadmete optimaalse paigalduse, toite ja andmeside ühenduse võimaluste kirjeldusega. Harjumaa 19le omavalitsusele tarniti PPA valvesüsteemi ühendamiseks kokku 104 kaheksat eri tüüpi valvekaamerat koos valveala siltidega. Projekti toetas Siseministeerium.

Harjumaa ettevõtluse ja majanduse uuring
Harju Ettevõtlus ja Arenduskeskuse tellimusel ja Euroopa Regionaalarengu Fondi toel  valmis Harjumaa majanduse ja ettevõtluse uuring (TÜ RAKE). Uuringu raport on allalaetav SIIT. Lisamaterjalide saamiseks pöörduge info@heak.ee.

2015

Noorte ettevõtlus- ja investeerimisvõimalused Gruusias
Arengukoostööprojekti algatajaks ja elluviijaks on Harju Ettevõtlus-ja Arenduskeskus ning see on jätkuks HEAK’i eelmiste aastate Gruusia arengukoostöö projektidele. Käesoleva projekti eesmärk on ettevõtluse arendamine ja tööhõive suurendamine Gruusias läbi noorte, sh sisepõgenike ettevõtlikkuse ja ettevõtetete jätkusuutlikkuse arendamise.
Projekti käigus suurenevad ettevõtlikkus ja ettevõtlusalased teadmised, noori julgustatakse viima ellu innovaatilisi ideid ning ettevõtjatele antakse võimalus luua uusi töökohti ja olla iseenda tööandjaks. Projekti tegevustega vahendatakse Eesti kogemusi ettevõtlusest, korraldatakse ettevõtlus- ja investeerimisalaseid seminare ja ettevõtluskoolitusi noortele, toetatakse äriideede elluviimist stardi- ja kasvutoetusega ning korraldatakse äriplaanide võistlus, et tõsta noorte ja ühiskonna ettevõtlikkust. Tegevused viiakse ellu 2015-2016. aastal. Projekti rahastab Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest ja USAID.

Jätkusuutliku maaturismi arendamine Kõrgõzstanis ja Tadžikistanis
Arengukoostööprojekti algatajaks ja elluviijaks on Harju Ettevõtlus-ja Arenduskeskus. Käesoleva projekti eesmärk on maaturismi arendamine Kõrgõzstanis ja Tadžikistanis, suurendades tööhõivet ja turismiettevõtete jätkusuutlikkust maa- ja mägipiirkondades.Projekti käigus suurenevad turismiorganisatsioonide võimekus arendada maaturismi, aidates kaasa kohalike ettevõtete koostööle ning suurenevad maaturismi ettevõtete teadmised ja oskused, kuidas oma toodete kvaliteeti tõsta ja turundada. Projekti tegevustena kaardistatakse maaturismi olukord Tadžikistanis Eesti ekspertide poolt, töötatakse välja turismikaardid ja teemamarsruudid, kutsutakse Kõrgõzstan osalema turismimessil TourEst 2016, korraldatakse koolitused Kõrgõzstani ja Tadžikistani maaturismi ettevõtetele tootearenduse ja turunduse teemal Eesti ekspertide poolt ja luuakse alus kvaliteedistandardite väljatöötamiseks. Käesoleva projekti koostööpartneritena sihtriigis Kõrgõzstanis osaleb Kyrgyz Community Based Tourism Association (KCBTA) ning Tadžikistanis Tajik Tourism Development Center (TTDC). Tegevused viiakse ellu 2015-2016. aastal. Projekti rahastab Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest.

Aegviidu raudteepeatuse ühendamine erinevate liikumisviisidega
HEAK aitas Aegviidu Vallavalitsusel koostada põhitaotluse raudteepeatuse ümbrusse kergliiklusteede ja parklate rajamiseks. Projekti rahastas KIK läbi Euroopa Regionaalarengufondi.

Vasalemma-Rummu alevike ühendamine kergliiklusteega
HEAK aitas Vasalemma Vallavalitsusel koostada põhitaotluse Vasalemma ja Rummu alevike ühendamiseks kergliiklusteega.
Projekti rahastas EAS läbi kergliiklusteede toetusskeemi.

Kutsekooli noorte kodanikuteadlikkuse suurendamine
Projekti raames viis HEAK läbi Tallinna Polütehnikumi noortele õpireisi Narva, mille jooksul noored omandasid Osalusmetroo abil teadmised mitmekesistest võimalustest ühiskonna tegevustes osalemiseks. Kahepäevas õpireisi käigus toimusid töötoad teel Tallinnast Narva ja tagasi, külastati kodanikuühendusi, valdkonda koordineerivaid asutusi ning ettevõtteid. Projekti toetas Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie inimesed.

Varasem